Muiden kuin julkisen valvonnan alaisena toimivien oppilaitosten toimintaan puuttuminen

Valtion opetusviranomaisten toimivalta ei ulotu koulutusjärjestelmän ulkopuolella toimiviin, kaupallisia koulutuspalveluita tarjoaviin yrityksiin ja yhteisöihin. Koulutusjärjestelmän piiriin kuuluvasta koulutuksesta säädetään koulusta koskevissa laeissa.

Koulutusjärjestelmän ulkopuolista koulutusta voidaan järjestää yleisten elinkeinotoimintaa koskevien säännösten ja periaatteiden mukaan. Suhteessa koulutusta hankkiviin asiakkaisiin (oppilaisiin) toimintaan sovelletaan mm. sopimusoikeudellisia ja kuluttajasuojaa koskevia säännöksiä. Koulutuspalveluiden tarjoajien toimintaan sovelletaan muutoin ko. yhteisömuotoa koskevaa lainsäädäntöä, kuten yhdistyslakia.

Kuluttajansuojaan liittyvää neuvontaa antaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)

Takasin