Koululainsäädäntö: Usein kysyttyä

Usein kysyttyä -sivujen tekstit perustuvat Opetushallitukselle esitettyihin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin. Vastaukset ja niihin sisältyvät soveltamistulkinnat perustuvat lainsäädäntöön, hallinto-oikeuksien ja ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuihin sekä Opetushallituksen asiantuntijoiden näkemyksiin. Alla olevat vastaukset on laadittu helpottamaan koulutuksen järjestäjiä lainsäädännön soveltamisessa sekä yleiseksi informaatioksi esimerkiksi opetustoimen henkilöstölle, oppilaille ja heidän huoltajilleen.

Nimi
Aamu- ja iltapäivätoimintaan ottaminen
Arvosanojen korottaminen perusopetuksessa
Etäopetus perusopetuksessa
Kotiopetukseen siirtyminen
Koulumatkaetu
Koulumatkan pituuden määräytyminen
Koulun alueelta poistuminen
Koulunkäyntiavustajan toimivalta ja työnkuva
Kouluruokailu
Koulutodistuksen kieli ja kääntäminen
Kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa
Leirikoulusta perittävät maksut
Lääkärintodistuksen pyytäminen perusopetuksen oppilaan poissaolon johdosta
Muiden kuin julkisen valvonnan alaisena toimivien oppilaitosten toimintaan puuttuminen
Muun kuin kansalliskielen opettaminen äidinkielenä
Muutoksenhaku ja muut oikeussuojakeinot koulun toiminnasta ja päätöksistä perusopetuksessa
Oman lapsen opettaminen opettajana työskennellessä
Opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisvelvollisuus
Oppilaan oikeudet perusopetuksessa
Oppilaiden tekemät teokset
Oppilas- ja opiskelijahuollon sähköiset järjestelmät
Oppilas- ja opiskeluhuollon henkilörekisteri
Oppilashuoltotyössä käsiteltyjen henkilötietojen luovuttaminen perusopetuksessa
Oppilaskunnan oikeudellinen asema
Oppisopimusopiskelijan työsuhteen päättäminen
Oppivelvollisuuden suorittamisen laiminlyönnin seuraukset
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin siirtyminen perusopetuksen aikana
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas yleisopetuksen ryhmässä
Poissaolotiedon julkisuus
Psykologi- tai kuraattorikäynnistä tiedottaminen huoltajalle
Pukeutuminen
Raskaana olevan opiskelijan asema
Rehtorin kelpoisuus
Ruotsinkielisen oppilaan ottaminen suomenkieliseen opetukseen
Sukupuolen korjaaminen ja todistus
Tapaturman maksuton hoito
Uskonnollisten tilaisuuksien valvominen
Vahingonkorvaus oppilaan aiheuttamasta vahingosta
Valittaminen joustavan perusopetuksen päätöksestä
Velvollisuus järjestää perusopetusta kunnan alueella oleskeleville
Vuosiluokkiin sitomaton opetus ja opetuksen tuntimäärät perusopetuksessa
 

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon liittyvät usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löytyvät reformintuki-sivustolta.