Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011–2016 linjataan, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Laadunhallintajärjestelmän tulee kattaa kaikki koulutuksen järjestäjän toiminnot mukaan lukien työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Opetushallitus toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tammi-maaliskuussa 2015 Survette-järjestestelmällä itsearvioinnin, jossa kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät arvioivat kriteeriperustaisesti laadunhallintajärjestelmänsä ja sen toimivuuden. Itsearvioinnin luotettavuutta varmistettiin otantaperusteisella ulkoisella arvioinnilla keväällä 2015.

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatutyöryhmä valmisteli arvioinnissa käytetyn kriteeristön keväällä 2014 testatun kriteeristön pohjalta. Laatustrategian linjauksen mukaisesti kriteerit eivät rajoita koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta valita omista lähtökohdistaan toimintaympäristöönsä parhaiten soveltuvia laadunhallinnan ja sen jatkuvan parantamisen menetelmiä.

Karvin raportti arvioinnin tuloksista

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi 3.11.2015 raportin arvioinnin tuloksista. Sen mukaan suurella osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 %) on toimiva laadunhallintajärjestelmä. Koulutuksen järjestäjien välillä on eroja omistaja- ja oppilaitostyypeittäin sekä laadunhallinnan kehittämisen keston mukaan.

Vuoden 2015 itsearvioinnissa ja kansallisessa arvioinnissa käytetyt kriteerit

Ohessa kuvakaappaukset Survette-kyselystä lomakkeen alkupään yleisistä kysymyksistä ja koostearviointisivuista sekä työpohja, jota voitte käyttää arvioinnin tuloksia dokumentoidessanne. Tekijä Hanna Rajala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Päivitetyt ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Päivitetty itsearviointikriteeristö löytyy täältä.

Materiaalia laadunhallintajärjestelmien itsearviointitulosten käyttöön

Jyväskylässä työstetty pohja itsearvioinnin tulosten vertailuun suhteessa hyväksyttyyn tasoon. Pohjaan voi syöttää omat kysymyskohtaiset tuloksensa ja saada niistä saman tien grafiikan näkyville.

Arvioinnissa käytetty kriteeristö ja laaturyhmän määrittämät kriteerikohtaiset raja-arvot toimivalle laadunvarmistusta ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevalle järjestelmälle.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien itsearviointien tulokset, jotka julkaistiin 12.6.2015.

Arviointituloksista kehittämiseen - työseminaarit 2015

Opetushallitus järjesti yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koulutuksen järjestäjille kuusi alueellista työseminaaria. Työseminaarien tavoitteena oli tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä arviointitulosten pohjalta tapahtuvassa kehittämisessä ottaen huomioon toimintaympäristössä samanaikaisesti tapahtuvat muutokset. Työseminaari tarjosi myös tilaisuuden laadunhallinnan hyvien käytäntöjen tunnistamiselle ja jakamiselle.

9.11.2015 Turku

10.11.2015 Oulu

19.11.2015 Jyväskylä

25.11.2015 Joensuu

26.11.2015 Helsinki

16.12.2015 Vaasa