Laatusuositukset

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ohessa käyttöönne kuvakaappaukset Survette-kyselystä lomakkeen alkupään yleisistä kysymyksistä ja koostearviointisivuista sekä esimerkki tiedostosta, jota voitte käyttää arvioinnin tuloksia dokumentoidessanne omaan käyttöönne. Tekijä Hanna Rajala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Ammatillisen koulutuksen laatustrategia

Opetusministeriö asetti 16.3.2010 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi, jonka tuli kattaa kaikki ammatillisen koulutuksen kansallisen laatujärjestelmän osat ja kaikki ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot. Työryhmän keskeiset ehdotukset laadunhallinnan strategisiksi linjauksiksi ja niitä tukeviksi kehittämistoimenpiteiksi löytyvät selvityksestä:

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus on tarkoitettu laadunhallinnan strategiseksi kehittämisvälineeksi kaikille ammatillisen koultuksen järjestäjille sekä niiden toimintayksiköille ja toimintamuodoille. Julkaisu koostuu laadunhallintasuosituksista ja niihin johdattelevasta tekstistä. Julkaisu sisältää myös suosituksessa käytetyn laadunhallintasanaston.

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys (EQAVET)

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaiseksi viitekehykseksi annettiin 18. kesäkuutta vuonna 2009. Viitekehys sisältää laadunvarmistuksen eri vaiheet: suunnittelu, toteutus, arviointi ja tarkistus. Kullekin vaiheelle on myös asetettu yhteisiä laatuvaatimuksia ja ohjeellisia kuvaajia, joilla tarvittaessa tuetaan viitekehyksen täytäntöönpanossa jäsenmaissa ja koulutuksen järjestäjän tasolla. Lisäksi viitekehyksen liitteenä on joukko indikaattoreita, joista jäsenmaat voivat valita sopivimmat tukemaan ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja/tai järjestäjien arviointia ja laadun parantamista. Keskeisinä toimijoina viitekehyksen käytäntöön viemisessä ovat kansalliset laadunvarmistuksen yhteyspisteet, jona Suomessa toimii Opetushallitus.

EQAVET-laatuverkoston työryhmässä on tuotettu tukimateriaalin eurooppalaisen viitekehyksen ja eri jäsenmaiden kokemusten pohjalta ammatillisen koulutuksen järjestäjille, jotka ovat aloittamassa systemaattista laatutyötä.

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekeys esite (pdf)