Balanced Scorecard

Sivuilta löydät BSC -mallin sovellutuksen ammatillisen koulutukseen. Lisäksi sivustolle on koottu ammatillisten oppilaitosten kokemuksia mallin käytöstä, sen käyttöönoton edellytyksistä, haasteista ja hyödyistä. Lisäksi tarkastellaan tapoja EFQM -mallin ja BSC -mallin yhdistämiseen ja esitellään BSC -mallin käyttöä tukevia työkaluja ja lomakkeita sekä oppilaitosesimerkkejä tasapainotetun tuloskortin käytöstä. Kirjallisuus- ja linkkiluettelon avulla lukija voi perehtyä lisää aihealueeseen.

Leonardo -projektissa ”Quality in VET-schools” on kehitetty sovellutus tasapainotetun tuloskortin (Balanced Scorecard) laatimisesta ja käyttöön ottamisesta ammatillisessa oppilaitoksessa. Projektissa BSC -mallia tarkasteltiin laajasti osana laadunhallintaa ja kiinnitettiin erityisesti huomiota sen yhtymäkohtiin EFQM -mallin kanssa. EFQM -mallia käytettiin projektissa kehittämisen yleisenä viitekehyksenä. Sovelluksessa tarkastellaan tasapainotettua tuloskorttia Kaplanin ja Nortonin näkemysten pohjalta. Mallin kehitys mittausjärjestelmästä yhä voimakkaammin strategiseksi johtamisjärjestelmäksi ja osaksi laajempaa laadunhallinnan viitekehystä ovat myös tarkastelun kohteena.

Projektissa kehitetyn BSC -mallin vaiheet pelkistetysti oheisessa kaaviossa:

Kansalliset koulutuksen ohjausjärjestelmät säätelevät ja rajoittavat koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten mahdollisuuksia ja edellytyksiä strategiseen suunnitteluun, mistä syystä projektissa päädyttiin esittelemään erilaisia lähestymistapoja BSC -mallin käytölle. Projektissa BSC -mallin sovellutuksen kehittämiseen osallistuivat lähinnä suomalainen ja itävaltalainen partneriverkosto.

Lue lisää BSC- sovellutuksen kehittämisestä projektissa (pdf)

 

BSC -työkaluja

Alla lomakkeita ja kaavioita Balanced Scorecard -prosessin eri vaiheisiin: