Keskuspuiston ammattiopiston kokemuksia

Mihin käytämme EFQM ja BSC -menetelmiä?

 

Miksi EFQM ja BSC on yhdistetty?

 • Yhdistämällä EFQM ja BSC on opiston arvioinnista ja strategiasta saatu loogisempi kokonaisuus, samalla selviää mittareiden ja prosessien väliset yhteydet.
 • BSC:ssä asetettuja tavoitteita ja mittareita on käytetty EFQM:n eri arviointialueiden tavoitteina ja tuloksina.
 • Strategian tulostavoitteiden ottaminen arvioinnin lähtökohdaksi auttaa keskittymään opistolle tärkeisiin asioihin ja vähentää lillukan varsien tarkastelua.

Miten yhdistäminen tehtiin?

 • EFQM:n ja BSC:n yhdistäminen tehtiin opiston toiminnan tiiviin kuvaamisen yhteydessä ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailua varten.
 • Yhdistämiseen ovat osaltaan vaikuttaneet opiston johdon katselmukset, joissa on todettu opiston BSC:ssa olevan liikaa mittareita. Mittariston käytettävyyttä johtamisessa on parannettu karsimalla mittaristoa ja keskittymällä ydinprosessin seurantaan. EFQM:n avulla toteutettu arviointi on osaltaan auttanut toiminnan johtamisen kannalta keskeisten mittarien tunnistamisessa.
 • Yhdistämisessä tarvittiin tietoja EFQM:n eri arviointialueiden sisällöistä ja arviointialueiden välisistä linkeistä opetusalalle kytkettynä, BSC:n eri alueiden sisällöistä, opiston toimintatavoista ja opiston strategian BSC:stä. Yhdistämisessä täytyi ymmärtää toiminnan ja tulosten välinen yhteys.
 • Yhdistämisessä opiston strategian BSC:n tavoitteet ja mittarit jaettiin EFQM:n arviointialueille. Ensin tunnistettiin toisiinsa liittyvät alueet. Strategiset tavoitteet kohdistettiin toimintaa suuntaavina tavoitteina toiminnan arviointialueille ja tulosmittarit kohdistettiin tuloksia käsitteleville arviointialueille. Samalla päätettiin, että EFQM:n toimintaperiaatteet ja strategia alueeseen ei opistolla suoraan liity yksittäisiä strategisia tavoitteita vaan siihen liittyy koko BSC:n strategiatyöskentelyn toimintatapa.

Katso oppilaitoksen lähestymistapa EFQM -mallin ja BSC:n yhdistämisessä:
Keskuspuiston kaavio EFQM-mallin ja BSC:n yhdistämisestä (pdf)

Laadunhallinnan vaiheet

1997 Itsearviointi ja auditointi

1998 Laadunhallinnan kehittämisohjelman käynnistäminen ja kehittämishankkeet: oppimisympäristöjen toimivuuden ja viihtyisyyden parantaminen, johtamisen kehittäminen, ohjeistaminen, sääntöjen määrittely, vaikeasti vammaisten pedagogiikan kehittäminen, verkostoyhteistyö huoltajien ja palveluiden tuottajien kanssa, laatukäsikirjan kirjoittaminen ja tietojärjestelmien kehittäminen.

2000 Resurssien lisääminen laadunhallintaan ja laatupäällikön toimen perustaminen

 • Henkilöstön kouluttaminen itsearviointiin ja Suomen laatupalkinnon arviointiperusteiden käyttöön.
 • Opiskelijoiden, huoltajien ja henkilöstön tyytyväisyyskyselyjen kehittäminen. Verkkokyselyiden kehittäminen.

2000-2001 Itsearviointi, arviointiperusteena Suomen laatupalkinto 2000

2001 Auditointi

 • Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu. Kunniamaininta.
 • Kehittämishankkeet: resurssien lisääminen johtamiseen,  johtajien vastuualueiden uudelleen määrittely, strategisen suunnittelun kehittäminen ja tasapainotetun tuloskortin BSC:n käyttöönotto.
 • Apulaisrehtori aloittaa auditoijakoulutuksessa.

2002 Projektitoiminnan kehittäminen

 • Toiminnan ohjeistaminen auditointikoulutuksessa, resurssien lisääminen ja kehittämispäällikön toimen perustaminen.
 • Vaikuttavuustutkimuksen kehittäminen, henkilöstöresurssin lisääminen tulosten laskentaan.

2002-2003 Henkilöstön koulutus oman työn arviointiin ja kehittämiseen

 • HOJKS-prosessin kuvaaminen.
 • WWW sivujen ja tietojärjestelmän uudistaminen.

2003 Henkilöstön aloitejärjestelmän perustaminen

 • Henkilöstöstrategian laatiminen.
 • Johdon katselmusten käynnistäminen.
 • Sähköisen palautejärjestelmän käyttöönotto.
 • Strategian päivitys, jonka yhteydessä tasapainotetun tuloskortin BSC:n mittareita karsittiin.
 • Itsearviointi, arviointiperusteena EFQM

2004 Auditointi

 • Työsuojelun kehittäminen.
 • Perehdyttämisen ja tiedottamisen kehittäminen. Intranetin sekä HOJKS-ohjelman käyttöönotto ja henkilöstön koulutukset ohjelmien käyttöön.

2004-2005 Esimiesten koulutus

 • Oppimistulosten seuraamisen kehittäminen.
 • Ympäristönsuojelun kehittäminen.
 • Pedagogisen suunnittelun ja johtamisen toimintamallin kehittäminen.

2005 Projektipäällikön toimen perustaminen; Työssäoppimisen arviointi ja kehittäminen