Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen kokemuksia

Vantaan ammatillinen koulutuskeskus oppilaitoksena

Vantaan ammatillinen koulutuskeskus (VAKES) on osa Vantaan kaupungin hallinnoima ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjä. Hallinnollisesti oppilaitos toimii sivistystoimen alaisuudessa. Koulutuskeskuksen toimintaa ohjaa luottamushenkilöistä valittu oppilaitoksen johtokunta ja sitä johtaa rehtori. Kunnan hallintomallin mukaisesti ylintä päätösvaltaa käyttävät kaupungin hallitus ja viime kädessä kaupungin valtuusto.

Hallinnollisesti VAKES jakautuu kuuteen opetusalaan, jota kutakin johtaa opetusalajohtaja. Ammatillisen opetuksen lisäksi ammatillisen koulutuskeskuksen alaisuudessa toimii Avoin oppimiskeskus (AOK), jossa järjestetään lisäluokkaopetusta ja nuorten maahanmuuttajien valmistavaa ja perusopintoja täydentävää opetusta. Avoimella oppimiskeskuksella on johtaja ja omat opetushenkilöstönsä.

Vantaan kaupunki on ottanut käyttöönsä johtamisen apuvälineeksi BSC-mallista (Balanced Scorecard) muunnellun VTS:n (Vantaan tasapainotettu strategia). Kaupungin organisaatiot käyttävät itsearvioinnin apuvälineenä Euroopan laatupalkintomallia.

Vantaan ammatillinen koulutuskeskus valittiin vuonna 2000 yhdeksi kaupungin pilottiorganisaatioksi VTS -mallin käyttöönotossa. Pilottihankkeen jälkeen kehittämistyötä on jatkettu mm. Leonardo -projektissa Quality in VET. Vantaan koulutuskeskuksen kaaviosta ilmenee, miten oppilaitos on yhdistänyt BSC -mallin näkökulmat ja EFQM -mallin arviointialueet (pdf).