Visiosta tuloksiin -pilottiprojekti

Tasapainotettu strategiatyö Vantaan ammatillisessa koulutuskeskuksessa

Vantaan kaupungissa on panostettu määrätietoisesti strategiatyöhön. Keväällä 2001 kaupunki käynnisti projektin Visioista tuloksiin -piloittiprojektin. Jokaiselta toimialalta valittiin pilottiorganisaatio. Sivistystoimen pilottiorganisaatioksi valittiin Vantaan ammatillinen koulutuskeskus. Tavoitteena oli luoda organisaatiolle missio, visio, strategiakartta ja tuloskortti. Lisäksi projektin tavoitteena oli kehittää kaupungin navigointiprosessia.

Kaupungin johtamiskäsityksen mukaan tuloskortti ilman siihen liittyvää johtamista on suunnitelma. Tuloskortin tavoitteena muuttaa Vantaan johtamiskulttuuria, mikä taas muuttaa organisaatiokulttuurin. Johtamiseen liittyvänä keskeisenä muutosvoimana nähtiin vuorovaikutuksellinen viestintä. Onnistumisen kannalta nähtiin tärkeäksi esimiesten vuorovaikutuksen hallinta ja osaaminen. Näin ollen projektiin liitettiin pilottiorganisaatioiden esimiesten valmennus.

Lisäksi pilottiprojektissa jokaiselle toimialalle koulutettiin sisäisiä konsultteja, joiden tehtävänä oli osallistua ja seurata prosessia pilottiorganisaatioissa. Jatkossa heidän tehtävänään olisi tukea toimialan muita organisaatioita strategiatyössä.

Toteutuskaavio Visiosta tuloksiin -pilottiprojektista (pdf)

Vantaan ammatillisessa koulutuskeskuksessa pilottiprojekti aloitettiin lähtöhaastattelujen avulla. Vantaan ammatillisessa koulutuskeskuksessa haastateltiin rehtori, kolme opetusalajohtajaa, opettaja ja opinto-ohjaaja.

Koska pilottiprojekti käynnistyi keväällä, toukokuun lopussa, Vantaan ammatillisessa koulutuskeskuksessa sovittiin, että ensimmäiseen Workshoppiin osallistuu laajennettu johtoryhmä, eli rehtori, opetusalajohtajat, Avoimen oppimiskeskuksen johtaja, talouspäällikkö sekä opiskelijanohjaustiimin vetäjä. Ensimmäisessä workshopissa työstettiin Vantaan kaupungin Industry Foresightin pohjalta kaupungin toimintamaiseman muutosvoimien vaikutuksia ammatilliseen koulutukseen ja laadittiin ensimmäinen versio Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen missiosta ja visiosta.

Muutosvoimien vaikutukset ja missio- ja visioluonnokset navigoitiin kesäkuussa sekä toimialan että kaupungin johtoryhmissä.

Projekti jatkui syksyllä laajemmalla 30 hengen ryhmällä, johon osallistui VAKESin johtoryhmä sekä kaksi edustajaa jokaiselta opetusalalta, Avoimesta oppimiskeskuksesta (Vantaan kaupungin kymppiluokat, AOK) ja opetusta tukevasta henkilöstöstä. Koska ryhmä oli laajentunut edellisellä kerralla laadittuja missiota ja visiota työstettiin edelleen. Lisäksi toisessa worksopissa aloitettiin strategiakartan ja tuloskortin työstäminen mission ja vision pohjalta.

Koska VAKES:n strategiatyötä haluttiin tehdä mahdollisimman laajasti yhteistyössä henkilöstön kanssa, missiota ja visiota käsiteltiin koko henkilöstön koulutuspäivässä. Saadun palautteen perusteella niitä hiottiin edelleen.

Kolmannessa eli viimeisessä worksopissa työstettiin VAKESin strategiakarttaa ja tuloskorttia, jotka navigoitiin (suunnan tarkastus, keskusteleva palaute kaupungin- ja sivistystoimen johtoryhmän kanssa projektin suunnasta ja tilanteesta) sekä tulosalueen että kaupungin johtoryhmässä.

Projektin tuloksena saatiin aikaiseksi VAKES:n ensimmäinen missio, visio, strategiakartta sekä tuloskortti. Arvot ovat yhteiset koko kaupungin kanssa.

Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen missio

Opiskelijat valmistuvat alansa ammattilaisiksi työelämän tarpeisiin ja kehittyvät elämähallintaa ja elinikäisen oppimisen taitoja omaaviksi yhteiskunnan jäseniksi. 

Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen ydinarvot

  • Luovuus
  • Tuloksellisuus
  • Avoimuus
  • Oikeudenmukaisuus 

Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen visio

Monialainen Vantaan ammatillinen koulutuskeskus on vetovoimainen, uudistuva ja monimuotoisia oppimisympäristöjä hyödyntävä ja kehittävä työelämään ja jatko-opintoihin valmistava oppimisen keskus, jossa kansainvälisyys on osa arkipäivää.

Vision pohjalta keskeisimmäksi toiminnan päämääräksi on kiteytynyt: "Opitaan tekemällä yhdessä."

Strategia

Visioista tuloksiin -projektissa tuotettiin strategiakartta, jonka avulla oli tarkoitus ohjata toimintaa siten, että yhteinen visio saavutetaan.