4. Arvot, visio ja strategiat

Balanced Scorecard

Vision, arvojen ja strategian määrittely ja päivitys

Balanced Scorecard -prosessi lähtee liikkeelle toiminta-ajatuksen ja vision määrittelemisestä ja päivittämisestä, koska heti alkuun on syytä luoda yhteinen näkemys organisaation tulevaisuuden suunnasta.

Toiminta-ajatuksessa ja visiossa tulisi näkyä organisaation arvot.  Arvot ja arvostukset ovat työyhteisössä omaksuttuja hyvinä ja tärkeinä pidettyjä toimintaperiaatteita, jotka viestivät organisaation tarkoituksesta ja joiden tehtävänä on auttaa ja tukea yksilöiden ja ryhmien yhteistyötä.
 
Organisaation perustehtävä ja tarkoitus kuvataan usein toiminta-ajatuksen tai mission muodossa. Missio sisältää yhteiseksi koetun näkemyksen organisaation tarkoituksesta. Se kertoo, miksi organisaatio on olemassa ja mitä se on tekemässä. Missio voidaan ymmärtää myös organisaation laajempana merkityksenä yhteiskunnassa. Organisaatiota lähempänä olevista tehtäväkuvauksista käytetään usein termejä toiminta-ajatus tai liikeidea.

Visio mielletään kuvaksi organisaation toivotusta tulevaisuuden tilasta. Vision tulee olla tarpeeksi haastava, mutta ei mahdoton. Vision tarkoitus on luoda kuva tulevaisuudesta, johon halutaan pyrkiä. Hyvä visio antaa selkeät suuntaviitat ja helpottaa strategiaan kytkeytyvien mittarien valintaa.

Strategisen tilanteen arvioinnin tulisi olla luonnollinen osa normaalia toimintaa ja johdon tulosseurantaa. Toimintaympäristön ja toimialan kehitys voi muuttaa nopeastikin organisaation strategista tilannetta ja edellyttää muutoksia toiminnan luonteeseen ja sisältöön.
 
Erilaiset analyysit, joiden määrä ja syvyys riippuvat toimialasta ja organisaation koosta, antavat tietopohjaa toiminnan linjausten, päämäärien ja tavoitteiden asettamiseen. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset ja kokemukset, koulutuksen ennakointitiedot, kilpailija-analyysit, koulutuspoliittiset muutokset, yhteiskunnalliset muutokset, teknologian kehitys, lainsäädäntö ja viranomaismääräykset, prosessien toimivuus, resurssitilanne (henkilöstö, johtajuuden laadukkuus), itsearvioinnit ja auditoinnit tuottavat informaatiota päätöksentekoon. 

SWOT -nelikenttäanalyysi on nykytilan analyysi, jolla organisaatio heikkouksineen ja vahvuuksineen suhteutetaan ympäristön mahdollisuuksiin ja uhkiin. 

Strategia pitää sisällään näkemyksen toimintaympäristön ja toimialan tulevaisuuden haasteista. Se on pitkän tähtäimen näkemys siitä, millä tavoitteilla ja keinoilla visio, toiminta-ajatus ja arvot toteutuvat. Strategia voidaan nähdä organisaation suunnan valinnan ohella myös menettelytapana, jonka avulla pyritään kohdentamaan resurssit oikeisiin kohteisiin, torjumaan uhkia ja hyödyntämään avautuvia mahdollisuuksia hyväksytyn vision ja asetettujen tavoitteiden suunnassa.

Balanced Scorecard -prosessissa päämäärät ja tavoitteet asetetaan analyysien ja linjausten jälkeen johtoryhmätasolla ja vyörytetään sitten toiminnoille tai prosesseille, tiimeille ja tarvittaessa aina henkilökohtaiselle tasolle asti.