6. BSC:n käyttöön ottaminen

Balanced Scorecard

Tuloskortin (BSC) käyttöönotto on monivaiheinen prosessi, joka on kiinteä osa oppilaitoksen toiminnanohjausta, strategista suunnittelua sekä mittausjärjestelmää. Prosessin tavoitteena on strategian saattaminen mitattavaan muotoon. Prosessi muodostuu karkealla tasolla neljästä vaiheesta:

1) suunnittelusta ts. organisaation suunnan määrittämisestä ja sen muuttamisesta tekemiseksi,
2) tuloskortin tavoitteiden käytäntöön viemisestä ja kommunikoinnista käytännön tekemistä mittaaviin asioihin,
3) tavoitteiden säännöllisestä mittaamisesta ja seurannasta sekä
4) vuosittain tehtävistä navigoinneista ja arvioinneista sekä niiden pohjalta tapahtuvista kehittämistoimenpiteistä.

BSC -malli on koulutusorganisaation strategiaperustan ja strategian laadinta-, toteuttamis-, mittaamis-, seuranta- ja arviointiprosessin viitekehys. Sen lähtökohtana on käsitys strategisesta johtamisesta tulevaisuuden näkemisenä ja tekemisenä. Yhä selvemmin myös koulutusorganisaatiot ovat siirtyneet mallin soveltamisessa mittausjärjestelmästä strategisen johtamisjärjestelmän suuntaan.

Mallin käyttöönottoon on vaikea määritellä yleispätevää toimintatapaa, sillä tarvittavat vaiheet ja aikataulu ovat organisaatiokohtaisia. Tuloskortin käyttöönottoa varten kannattaa kuitenkin muodostaa erillinen projekti ja aloittaa työ tavoitteiden, tehtävien ja vastuuhenkilöiden määrittelyllä sekä aikataulutuksella. Oleellista on, että prosessista ei tehdä liian monimutkaista ja että organisaation koko henkilöstö osallistuu käyttöönottoprosessiin ja siihen liittyvään valmennukseen. Organisaation kehitysvaihe ja kypsyysaste on tärkeää ottaa huomioon käyttöönottoa suunniteltaessa. Tasapainotetun tuloskortin käyttöön siirtymisessä on aina kyseessä muutos, jonka onnistuminen edellyttää tavoitteellista ja toimintaympäristön huomioivaa muutosjohtamista.