Mittaamisesta strategiseen johtamiseen

Balanced Scorecard syntyi mittausjärjestelmänä, mutta on asteittain laajentunut johtamisjärjestelmäksi, jolloin tuloskorttimalli toimii strategiaperustan (visio ja toiminta-ajatus) ja strategian laadinnan, toteuttamisen ja arvioinnin viitekehyksenä. Tuloskortti -ajattelu on kehittynyt vastareaktiona lyhyen aikavälin tulosseurantaan sekä budjettiin ja toimintasuunnitelmiin perustuvalle johtamismallille. Sillä kyetään nivomaan yhteen organisaation pitkäjänteinen strategia ja lyhyen aikavälin toimenpiteet.

Tuloskortti -ajattelumalli ohjaa keskittymään tekijöihin, joiden avulla tulos tehdään, ja samalla se pakottaa tekemään valintoja. Tuloskortin avulla organisaation visio ja strategiat voidaan muuntaa mitattaviksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Mittarit helpottavat strategisesti tärkeiden asioiden viestimistä sekä havainnollistamista. Kyse on siten myös vision ja strategioiden selkeyttämisestä.

Tasapainotettu tuloskortti mahdollistaa viestinnän strategiasta organisaation joka tasolle ja nivoo strategiset tavoitteet yksikköjen ja yksilöiden tavoitteisiin. Tasapainotettu tuloskortti helpottaa myös erilaisten hankkeiden priorisointia strategisten päämäärien suunnassa.

Johtamalla toimintaa tasapainotetun mittariston avulla, organisaatio voi seurata lyhyen aikavälin taloudellisten tulosten ohella tuloksiaan asiakkaiden, prosessien ja oppimisen ja kasvun kannalta. Mittaristo auttaa organisaatioita tekemään päätöksiä strategioiden kehittämisestä tulosten pohjalta ja siten oppimaan omasta toiminnasta.