Tuloskortin rakentaminen

Tuloskortin tekeminen alkaa muuntamalla visio ja strategia tavoitteiksi. Taloudelliset ja asiakaslähtöiset tavoitteet määritellään usein ensin ja tämän jälkeen vasta tavoitteet sisäisille prosesseille. Viimeisenä määritellään henkilöstöä ja henkilöstöresurssien kehittämistä koskevat tavoitteet tukemaan muiden osa-alueiden tavoitteiden saavuttamista. Ensiksi onkin päätettävä näkökulmien käsittelyjärjestys.

Laajemmin tarkasteltuna prosessi alkaa organisaation toiminta-ajatuksesta, missiosta. Strategia on yksi osa loogista jatkumoa, jossa organisaation ylimmällä tasolla määritelty perustehtävä siirretään muun johdon, hallinnon ja henkilöstön suoritettavaksi. Lähtökohtana on toiminta-ajatus, missio, joka määrittää miksi organisaatio on olemassa. Prosessin vaiheita kuvataan oheisessa kaaviossa. (Kaplan ja Norton 2002, 80). 

 

Tuloskorttien suunnittelussa ja käyttöönotossa on käytetty myös prosessimallia, jossa voidaan erottaa seuraavat vaiheet (Olve 1998):

 1. Toimialan ja sen kehityksen sekä organisaation aseman määrittäminen
 2. Organisaation vision määrittäminen ja täsmentäminen
 3. Näkökulmien valinta
 4. Vision suhteuttaminen eri näkökulmiin ja yleisten strategisten tavoitteiden muotoilu
 5. Kriittisten menestystekijöiden määrittäminen
 6. Mittareiden laatiminen, yhteyksien määrittäminen ja tasapainon etsiminen
 7. Koko organisaatiota koskevan mittariston määrittäminen
 8. Mittariston ja mittareiden sovittaminen organisaation eri osiin
 9. Tavoitteiden asettaminen
 10. Toimintasuunnitelmien laatiminen
 11. Mittariston ylläpito.

Oheisessa kuviossa on esimerkki strategian viemisestä yksilötasolle.