3. Koulutus

Balanced scorecard

BSC -mallin käyttöön ottoa on tärkeää tukea valmennuksella, johon sisältyy koulutuksen ohella mallin rakentamiseen ja sen käyttöönottoon liittyvää muuta tukea. Koulutuksessa keskitytään perustiedon antamiseen BSC -mallista, jotta saavutetaan yhteinen ymmärrys mallin vaiheista ja keskeisestä sisällöstä. Strategialähtöiseen organisaatiokulttuuriin siirtyminen, strategisten tavoitteiden vieminen yksikkö- tai yksilötasolle ja niiden arviointi edellyttävät kuitenkin tiedon välittämisen lisäksi syvällisempää organisaatiokulttuurissa tapahtuvaa muutosta. Mallin jalkauttamiseen ja viestintään on syytä varata riittävästi aikaa ja voimavaroja. Kaikille organisaatiossa toimiville tulee viestiä samansisältöisesti, vaikka viestin muoto usein vaihteleekin.

BSC -mallin käyttöön ottoa tukeva koulutus ja valmennus voidaan toteuttaa eri tavoilla. Prosessi kestää useimmiten koko käyttöönottovaiheen ajan. Toteutukseen vaikuttavat muun muassa organisaatiorakenne ja organisaation toimintakulttuuri. Myös BSC -mallin käyttöön liittyvät tavoitteet heijastuvat koulutuksen ja valmennuksen sisältöön ja toteuttamiseen. Sisältö riippuu mm. siitä, halutaanko mittarit asettaa yksiköiden tai tiimien tasolle vai yksilötasolle asti. 

Tuloskortin rakentaminen voidaan toteuttaa päivittäisen kehittämisen ohella esimerkiksi erillisissä työseminaareissa ja seminaarien välityöskentelynä, mihin osallistuvat sekä johdon että henkilöstön edustajat. Ensimmäisessä työseminaarissa keskitytään strategisten päämäärien määrittämiseen, toisessa BSC:n sisällön, kriittisten menestystekijöiden sekä tavoitteiden määrittämiseen ja kolmannessa käyttöönottosuunnitelman laatimiseen. Tärkeää on, että koko henkilöstö voi jossain suunnittelun vaiheessa tuoda esille oman näkemyksensä organisaation strategisesta suunnittelusta ja BSC:n rakentamisesta.

Ohessa esimerkki BSC -malliin liittyvästä valmennuksesta Vantaan koulutuskeskuksessa:

 

BSC:n rakentamisprosessia voidaan tukea esimiesvalmennuksella ja sisäisillä konsulteilla. Vantaan kaupungin esimiesvalmennuksen painopisteitä olivat mm. vuorovaikutuksen hallinta ja osaaminen. BSC -konsultteja koulutettiin tukemaan strategiatyötä ja BSC:n käyttöönottoa varsinaisen valmennusten jälkeen. Yhdensuuntaisuus organisaation strategisesta suunnasta ja tavoitteista varmistetaan navigoineilla. Tulos- ja kehityskeskusteluilla edistetään tavoitteiden käytäntöön vientiä eli selkeytetään tavoitteita kunkin työntekijän oman työn tavoitteissa.