8. Seuranta ja kehittäminen

Balanced scorecard

Seurannalla ja arvioinneilla selvitetään, miten tavoitteisiin on päästy tai mitä toimenpiteitä tulee tehdä, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Tuloskortin strategisten mittareiden tarkastelu- tai katselmustiheys voi vaihdella, mutta usein katselmuksia tehdään neljännes- tai puolivuosittain. Joidenkin mittareiden osalta jopa kuukausittainen seuranta voi olla perusteltua. Tulosten säännöllinen seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin sekä kehittämistoimenpiteiden suunnittelun. Lisäksi mittaristo antaa välineitä verrata oman yksikön toimintaa muihin yksiköihin. Tuloskortin sisältö muotoutuu ja mittarit kehittyvät strategisten suuntaviivojen ja ympäristöanalyysien muutosten perusteella, kokemuksen lisääntyessä ja mittausjärjestelmän kehittyessä.

Navigoinnit mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen tarkastelun sekä yhdensuuntaistamisen organisaation ylemmän tason tavoitteiden kanssa. Navigoinnit voidaan toteuttaa esimerkiksi kahdesti vuodessa. Tuloskortin tarkastelu edesauttaa myös toimintaprosessien arviointia sekä korjaavien toimenpiteiden määrittämistä arviointien pohjalta. Koko BSC -prosessin arviointi ja kehittäminen sisältävät prosessin suunnan ja tilan tarkastelun sekä palautteen kokoamisen, joiden pohjalta BSC -prosessia voidaan edelleen kehittää.

Benchmarking -malli tarkoittaa vertailua parhaisiin käytäntöihin tai nykyään usein hyviin käytäntöihin tavoitteena oman organisaation ja prosessien kehittäminen. Menetelmästä hyötyvät kaikki osapuolet. Kohdeorganisaatio saa palauteraportin vierailukäynnistä. Menetelmän lähtökohtana on organisaation omien prosessien tarkka analyysi ja sen pohjalta laadittu lista kysymyksiä, joihin vierailulla halutaan saada vastaus. Tämä kysymyslista lähetetään etukäteen kohdeorganisaatioon helpottamaan käynnin suunnittelua. Benchmarking -malli soveltuu hyvin BSC -prosessin kehittämisen apuvälineeksi. Tästä saatiin näyttöä projektissa sovellutusta kehitettäessä. Tutustu projektin Benchmarking -käyntiä varten tehtyyn kysymyslistaan BSC -mallin soveltamisesta.

Benchmarking -käynnin kysymyslista (pdf)