Sisäinen suorituskyky (6b)

EFQM Asiakastulokset
Erinomaisissa organisaatioissa mitataan ja saavutetaan huomattavan hyviä asiakastuloksia

Tälle sivulle on koottu projektin partneriorganisaatioiden käyttämät asiakkuuteen liittyvät sisäisen suorituskyvyn mittarit.

Arviointialue Mittarin nimi Mittarin kuvaus

Opiskelijoiden motivaatio

Keskeyttämisaste

Opiskelunsa keskeyttäneiden opiskelijoiden osuus vuotuisesta kokonaisopiskelijamäärästä.

Opintojen läpäisyaste

Normin mukaisessa ajassa tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista.

Poissaolot

Opiskelijoiden poissaolojen määrä opiskelijaa, opetusryhmää tai luokka-astetta kohden.

Menestyminen kilpailuissa

Kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuneiden opiskelijoiden määrä ja saavutetut palkinnot.

Opiskelija-
lähtöisyys

Erityisopetukseen kohdistetut resurssit

a) Erityisopiskelijoiden määrä vuosittain.
b) Käyttökustannukset erityisopiskelijaa kohden vuosittain.

Valitukset

Vuosittain kirjattujen opiskelijoiden tekemien valitusten määrä.

Opiskelijoiden osaaminen

Hylätyt opintosuoritukset

Keskimääräinen hylättyjen opintosuoritusten osuus kaikista suorituksista opiskelijaa kohden.

Jatko-opintoihin siirtyneet

Jatko-opintoihin siirtyneiden opiskelijoiden osuus verrattuna kansalliseen keskiarvoon koulutusaloittain.

Oppilaitoksen vetovoima ja image

Koulutukseen hakeutuneet

Koulutukseen hakeneiden opiskelijoiden määrä vuosittain ja koulutusaloittain.