EFQM -malli

EFQM -mallissa organisaation toimintaa ja tuloksia tarkastellaan kokonaisuutena. Yhtenä esimerkkinä tästä on se, että Erinomaisesti toimiva koulutusorganisaatio määrittää tärkeimmät asiakkaansa ja asiakasryhmänsä, joille koulutuspalveluja tuotetaan. Organisaatio selvittää asiakasryhmien nykyiset ja tulevat tarpeet ja kehittää palvelujaan niiden pohjalta. Koulutusorganisaatio seuraa eri asiakasryhmien tyytyväisyyttä ja pyrkii ennakoimaan tyytyväisyyden kehitystä suorituskykyä mittaavilla tunnusluvuilla. 

 

EFQM -mallin tunnuspiirteet

TUTKA -logiikka

EFQM-mallissa on yhdeksän arviointialuetta. Alueista viisi liittyy toimintaan ja neljä tuloksiin. Molemmilla on yhtä suuri panoarvo EFQM -mallissa. Keskeistä on valittujen toimintatapojen ja tulosten yhteys. Mallin keskeisenä periaatteena on koulutusorganisaation eriomaisuuden saavuttaminen TUTKA -logiikan avulla. TUTKA -logiikka, joka koostuu neljästä osa-alueesta:

Tulokset    TU
Toimintatapa T
Käytännön soveltaminen    K
Arviointi ja parantaminenA

Koulutusorganisaatio päättää ensin, mitä tuloksia se haluaa saavuttaa ja valitsee sen jälkeen tarkoituksenmukaiset toimintatavat niiden saavuttamiseksi ja soveltaa näitä yhdenmukaisesti. Erinomaisesti toimiva organisaatio arvioi toimintaansa ja parantaa tarvittaessa joko toimintatapojaan tai niiden soveltamista sekä asettaa tulosten pohjalta uusia tavoitteita.

 

Katso tarkemmin Tutka -logiikan käyttöä eri tulosalueilla:

Asiakastulokset
Henkilöstötulokset
Yhteiskunnalliset tulokset
Keskeiset suorituskykytulokset

Prosessien hallinta

Koulutusorganisaatio tarkastelee toimintaansa asiakkaalta asiakkaalle kulkevana toimintojen ketjuna, jolla tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle. Asiakas voi olla joko organisaation sisäinen tai ulkoinen asiakas.  Organisaatio hallitsee prosessikokonaisuuttaan määrittelemällä ydin- ja tukiprosessinsa, niiden omistajat, asettamalla niille tavoitteet ja päättämällä millä mittareilla prosessien suorituskykyä mitataan. Prosessimittarit voivat kohdistua joko prosessin tehokkuuteen tai tuloksiin. Kriittistä on usein koulutusorganisaatiossa se, miten eri prosessien rajapinnoilla toimitaan ja varmistetaan laatu.

Erinomaisesti toimiva koulutusorganisaatio luo kumppanuussuhteiden avulla lisäarvoa asiakkaille, mikä on osoitus asiakassuuntautuneisuudesta. Se hallitsee kumppanuuksiaan luomalla kumppanuusstrategian, mikä sisältää mm. selkeät valintakriteerit uusille kumppanuuksille, niiden priorisoinnin, tavoitteiden asettamisen niille sekä keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Erinomaisesti toimiva koulutusorganisaatiossa johto asettaa selkeät tavoitteet kumppanuussuhteille sekä seuraa ja arvioi niiden saavuttamista ja päättää saavutettujen tulosten pohjalta uusista tavoitteista. Oppimista osoittaa muun se, miten hyvin koulutusorganisaatio on käyttänyt tuloksia toimintansa edelleen kehittämisessä.

Tulokset

Koulutusorganisaatio seuraa asiakastuloksia, henkilöstötuloksia, yhteiskunnallisia tuloksia ja keskeisiä suorituskykytuloksia. Kullakin tulosalueella koulutusorganisaatio toisaalta a-alueen näkemystuloksissa seuraa esimerkiksi henkilön tyytyväisyyttä ja b-alueen mittareiden avulla pyrkii ennakoimaan niitä. Tuloksia on tärkeää tarkastella EFQM mallissa seuraavista näkökulmista:

Tärkeää on seurata ja arvioida muun muassa sitä, miten tavoitteet on saavutettu, miten tulokset ovat kehittyneet ja minkälaisia ne ovat verrattuna muiden vastaavien organisaatioiden tuloksiin. On tarkoituksenmukaista, että koulutusorganisaatio varmistaa tulostiedon keruun riittävän yhdenmukaisuuden, jotta eri ajankohtina saatuja tuloksia voidaan verrata keskenään. Asikastyytyväisyyskyselyjen sisältöä kehitettäessä on tämä näkökulma syytä ottaa huomioon.

Haasteellista on myös se, miten eri lähteistä saatavia tuloksia yhdistellään ja analysoidaan samanaikaisesti päätöksenteon pohjaksi. Erinomaisesti toimivassa koulutusorganisaatiossa on pohdittu sitä, mitä tulostietoja on tarkoituksenmukaista seurata strategisten tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi. Koulutusorganisaatio on kehittänyt myös valittujen seurattavien tulostietojen edellyttämän kokonaisvaltaisen tietojärjestelmän.

EFQM -mallin pisteytystaulukko

Arviointialue

Näkemystulokset

Sisäinen suorituskyky

Asiakastulokset

75 %

 25 %

Näkemystulokset

75 %

25 %

Yhteiskunnalliset tulokset

25 %

75 %

Keskeiset suorituskykytulokset

50 %

50 %