Henkilöstötulokset (7)

EFQM Henkilöstötulokset
Erinomaisissa organisaatioissa mitataan henkilöstötuloksia monipuolisesti ja kattavasti ja saavutetaan niihin liittyen erinomainen suorituskyky.

Strategiset tavoitteet ja henkilöstö

Koulutusorganisaation toiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavat voimakkaasti henkilöstöä koskevat linjaukset ja päätökset. On tärkeää varmistaa henkilöstöstrategian yhdensuuntaisuus organisaation strategisten tavoitteiden kanssa myös henkilöstötuloksia seuraamalla ja arvioimalla. Toimintaympäristön nopea muuttuminen ja ennakoimattomuus asettavat aiempaa suurempia haasteita organisaatiossa myös henkilöstövoimavarojen hallinnalle erityisesti pidemmällä tähtäimellä.

Henkilöstöä tarkastellaan EFQM -mallissa sekä resurssina että toiminnan tuloksena, sillä henkilöstövoimavaroissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat organisaation kykyyn uudistua ja sopeutua uusiin tilanteisiin. Erinomaisesti toimiva koulutusorganisaatio pyrkii parantamaan suorituskykyään osallistamalla ja kehittämällä henkilöstöään. Henkilöstön työtyytyväisyys, hyvä osaaminen ja työkyky sekä henkilöstön kehittämiseen panostaminen heijastuvat organisaatiossa tehokkaina ja sujuvina prosesseina ja suorituskyvyn paranemisena. Yleensä vaikutukset ulottuvat vahvasti tulevien vuosien toimintaan.

Henkilöstön osallistuminen ja kehittäminen EFQM -mallissa (pdf)

Henkilöstön näkemykset ja sisäinen suorituskyky

Henkilöstön näkemykset (7a)

Henkilöstön näkemyksiä (7a) kuvaavat mittarit kuvaavat henkilöstön näkemyksiä organisaatiosta, työolosuhteista ja työn sisällöstä. Tavoitteena on kartoittaa henkilöstön työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Esimerkkejä kokonaisvaltaisista mittareista ovat mm. työilmapiirimittaukset ja henkilöstön työtyytyväisyyskyselyt.

Henkilöstön tyytyväisyyskyselyitä (7a)

Sisäinen suorituskyky (7b)

Organisaatio voi sisäistä suorituskykyä (7b) kuvaavien mittarien avulla seurata, analysoida, tulkita, ennustaa ja parantaa suorituskykyään, kehittää prosessejaan sekä ennakoida henkilöstön näkemyksiä. Suorituskykyä voidaan mitata mm. koulutus- ja kehittämistavoitteiden saavuttamisella, henkilöstön osallistumisella, henkilöstön vaihtuvuudella ja henkilöstölle tarjottavilla palveluilla. Henkilöstötulokset voivat kuvata mm. demografisia tekijöitä (ikä, sukupuoli), henkilöstön koulutusta ja osaamista (koulutustaso, työkokemus, osaaminen, palkkataso), vaihtuvuutta, työajan käyttöä (ylityöt, vuorotyöt), työsuhteen laatua (vakinaiset, tilapäiset, osa-aikaiset), terveyttä (sairaspoissaolot, tapaturmat, työkyky, työkyvyttömyyseläkkeet) ja yhteisöllisyyttä (työtyytyväisyys, tiimityöskentely).

Sisäisen suorituskyvyn mittareita (7b)

Henkilöstötulosten seuranta

Henkilöstötulokset antavat tietoa mm. henkilöstön määrästä ja laadusta, työyhteisön tilasta sekä henkilöstöprosessien toimivuudesta ja onnistumisesta (EFQM -mallin arviointialueet 3a–3e). Arviointialueen tulokset liittyvät mm. henkilöstövoimavarojen suunnitteluun ja kehittämiseen, henkilöstön osaamisen tunnistamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon, henkilöstön osallistumiseen, organisaatioviestintään, henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimiseen, palkitsemiseen ja sitouttamiseen.

Henkilöstön tilan ja kehityksen seuraaminen edellyttää laajaa ja monipuolista mittaristoa. Organisaation toiminnan yhteyksiä henkilöstöä koskeviin toimintatapoihin ja niiden tuloksiin arvioidaan kartoittamalla henkilöstön näkemyksiä ja keräämällä henkilöstön tilaa kuvaavia tietoja. Mittareina voidaan käyttää yksittäistä osa-aluetta tai ilmiötä kuvaavia mittareita tai laajempia, kokonaisvaltaisia mittareita, kuten esimerkiksi koulutusmenojen osuus henkilöstömenoista tai työtyytyväisyysmittaus. Tietoja tulee kerätä systemaattisesti esimerkiksi kyselyillä, haastatteluilla, arvioinneilla, osaamiskartoituksilla ja kehityskeskusteluilla. Tietoa voidaan koota myös taloushallinnon tietojärjestelmiä hyväksi käyttäen (mm. palkkahallinto ja kirjanpito).

Henkilöstötulosten analysointi ja esittäminen

Henkilöstötulosten tulisi kattaa kaikki henkilöstöryhmät. On tärkeää seurata erikseen opettajia ja muuta oppilaitoksen henkilöstöä koskevia henkilöstötuloksia. Tulosten analysoinnissa voidaan käyttää taustamuuttujina henkilöstöryhmän lisäksi mm. sukupuolta, ikää tai työsuhteen kestoa. Koulutuksen järjestäjä käyttää yleensä samoja mittareita eikä koulutusorganisaatioissa henkilöstötulosten rakenne juurikaan poikkea muiden organisaatioiden henkilöstötuloksista. Henkilöstötilinpäätös sisältää keskeisiä henkilöstötuloksia.

Oppilaitosesimerkki työtyytyväisyystulosten esittämisestä (pdf)
Esimerkki henkilöstötulosten esittämisestä ja analysoimisesta (pdf)