Sisäinen suorituskyky (7b)

EFQM Henkilöstötulokset
Erinomaisissa organisaatioissa mitataan henkilöstötuloksia monipuolisesti ja kattavasti ja saavutetaan niihin liittyen erinomainen suorituskyky.

Tämä sivu sisältää mittarit, joita kaikki projektin partneriorganisaatiot käyttävät oman toimintansa seurannassa ja arvioinnissa. Sivun alaosassa on lisätietoa yksittäisten partneriorganisaatioiden käyttämista mittareista. 

Alue

Mittarin nimi

Mittarin kuvaus

Henkilöstö- strategian 
toteutuminen 

Henkilöstömäärä

Päätoimisen ja osa-aikaisen henkilöstön määrä 

Oppilaita/opettaja

Opiskelijoita opettajaa kohden
(kokoaikaiseksi muunnettu henkilöstömäärä) 

Henkilöstön ikärakenne

Henkilöstömäärä ikäluokittain 

Henkilöstön sukupuolijakauma 

Henkilöstömäärä sukupuolen mukaan

Henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstön vuosittainen vaihtuvuus (päätoimiset ja sivutoimiset erikseen)

Henkilöstön poissaolot

Henkilöstön sairaspoissolot

Henkilöstöresurssien 
kohdentaminen

Henkilöstöresurssein kohdentuminen, 
tehtävät ja vastuut, ylityöiden määrä, joustavuus jne.

Henkilöstön
pätevyys ja kehittäminen 

Opetushenkilöstön pätevyys ja osaaminen

Muodollisesti pätevän henkilöstön osuus koko opetushenkilöstöstä (%).

Rehtorien pätevyys ja osaaminen

Rehtorien muodollinen pätevyys

Henkilöstön kehittämismäärärahat

Henkilöstön kehittämiseen käytettyjen menojen osuus palkkausmenoista vuosittain  (%).

Henkilöstökoulutukseen osallistuminen

Henkilöstökoulutukseen osallistuneiden henkilöiden osuus koko oppilaitoksen henkilöstöstä (%).

Tietotekniset valmiudet 

a) ATK-ajokorttien tai vastaavan tutkinnon suorittaineiden osuus koko henkilöstöstä (%)
b) ATK -strategian toimeenpano ja tulokset 

Kouluttajien koulutus

a) kouluttajien kouluttamiseen kohdistetut  resurssit vuosittain 
b) koulutettavien määrä vuodessa
c) koulutuspäivien määrä koulutettavaa kohden 

Kehityskeskustelut

Vuotuisiin kehityskeskusteluihin osallistuvan henkilöstön osuus koko henkilöstöstä (%); tavoitteet asetettu, kehittymissuunnitelma, toteutus ja seuranta

Henkilöstön osallistuminen ja valtuuttaminen

Tiimityön käyttäminen

Tiimeihin ja yhteiseen kehittämiseen osallistuvan henkilöstön osuus koko henkilöstöstä (%).

Henkilöstön
hyvinvointi

Osallistumisaste

Henkilöstön osallistuminen oppilaitoksen vapaa-ajan toimintoihin (osuus henkilöstöstä)

Sosiaalinen vastuu/ henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen

Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen kohdistetut määrärahat suhteessa vuotuisiin palkkausmenoihin tai käyttömenoihin

Henkilöstön vaihtuvuus

Oppilaitoksesta eronneiden työntekijöiden osuus koko henkilöstöstä (%) 

Maine
työnantajana

Tuloksekas rekrytointi

Pätevien hakijoiden määrä avoinna olevaa virkaa kohden