Tulosten ja toiminnan yhteys

EFQM Henkilöstötulokset
Erinomaisissa organisaatioissa mitataan henkilöstötuloksia monipuolisesti ja kattavasti ja saavutetaan niihin liittyen erinomainen suorituskyky.

Tämän sivun tavoitteena on lisätä EFQM -mallin tuntemusta kuvaamalla henkilöstötuloksia ja niiden kehittämistä TUTKA -logiikan avulla. Kuvioiden avulla pyritään esittämään strategisten tavoitteiden ja henkilöstötulosten ja toisaalta toimintatavan ja henkilöstötulosten välisiä yhteyksiä hyvin toimivassa koulutusorganisaatiossa.

 


Henkilöstön kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja prosessit on määritelty ja ne perustuvat oppilaitoksen strategiaan. Toimintatapoja sovelletaan suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Henkilöstön kehittämisprosessia arvioidaan monipuolisesti eri sidosryhmiltä kerättävän palautteen sekä riippumattoman tahon keräämien määrällisten mittarien pohjalta. Palautetta kerätään säännöllisesti ja sitä seurataan trendeinä ja verrataan muiden organisaatioiden tuloksiin. Tulosten perusteella parannetaan henkilöstön osaamisen kehittämisprosessia ja tarkistetaan henkilöstöä koskevia tavoitteita.

Oheisessa esimerkissä kuvataan sitä, miten opettajien pätevyyttä ja henkilöstön työssä jaksamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi sovitaan toimintatavat, esimerkkeinä pätevien hakijoiden asettaminen etusijalle rekrytoinnissa ja TYKY -toiminnan lisääminen. Oppilaitos seuraa pätevien opettajien osuuden kehitystä ja työtyytyväisyyskyselyn avulla henkilöstön tyytyväisyyttä hyvinvointipalveluihin sekä analysoi tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tältä pohjalta kehitetään tarvittaessa toimintatapoja ja tarkistetaan tavoitteita.Henkilöstötuloksilla täytyy olla selkeä yhteys henkilöstöstrategiaan. Hyvästä henkilöstöasioiden hallinnasta kertoo selkeä henkilöstöstrategia, jonka toteutumista seurataan ja jolla on selvä yhteys saavutettuihin tuloksiin. Henkilöstöstrategian tulee perustua oppilaitoksen visioon, jonka perusteella on johdettu toiminnan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet prosessi- ja henkilötasolla.