Keskeiset suorituskykytulokset (9)

EFQM Keskeiset suorituskykytulokset
Organisaatioissa mitataan monipuolisesti ja kattavasti toimintaperiaatteiden ja strategian pääkohtien toteutumista ja saavutetaan niihin liittyen erinomaisia tuloksia.

EFQM -mallissa erinomaisen toiminnan keskeinen tunnuspiirre on tuloshakuisuus. Erinomaisesti toimivat organisaatiot mittaavat tuloksia, ennakoivat asiakkaiden ja keskeisten sidosryhmien tarpeita ja odotuksia ja toimintaympäristön muutoksia. Erinomaisesti toimiva organisaatio saavuttaa asettamansa tavoitteet ja kehittää toimintaansa tulosten ja analyysien perusteella.  

Strategiset tavoitteet ja suorituskyky

Keskeiset suorituskykytulokset liittyvät oppilaitoksen toimintaperiaatteissa ja strategiassa määriteltyyn perustehtävään ja sille asetettuihin tavoitteisiin. Tulosmittarit valitaan kunkin organisaation omien strategisten tavoitteiden pohjalta. Mittarit kuvaavat organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin menestyksen kannalta olennaisia tuloksia. Tulosten avulla arvioidaan organisaation palvelu- ja suorituskykyä, toiminnan kehittymistä, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.  Tuloksien tulee kattaa toiminnan kannalta olennaiset osa-alueet ja niillä tulee olla selvä yhteys toimintaan. Perustehtävien ja strategisten tavoitteiden (9a) saavuttamisen lisäksi organisaation tulee mitata sisäistä suorituskykyä (9b) eli tavoitteiden kannalta keskeisten prosessien toimivuutta. Suorituskykytulokset jaetaan ei-taloudellisiin (eli keskeisiin tavoitteisiin liittyvät tulokset) ja taloudellisiin tuloksiin. Taloudellisten mittarien avulla arvioidaan taloudellisia tuloksia sekä resurssien taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä.

Kaikissa maissa koulutusta säätelevät kansalliset strategiat ja lainsäädäntö. Niinpä oppilaitosten toiminta perustuu suurelta osin kansallisista mutta myös paikallisista tarpeista johdettuihin tavoitteisiin. Koulutusorganisaation tulee ottaa ylläpitäjän odotusten lisäksi huomioon toimintaympäristön asettamat vaatimukset ja odotukset. Ammatillisen koulutuksen tavoitteet asetetaan lisäksi työelämälähtöisesti kansalliset tarpeet ja alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen. Oppilaitostasolla tavoitteet voivat olla paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä (esim. syrjäytymisen ehkäiseminen).

Suorituskyvyn mittarit ja tulokset

Keskeiset suoritus-kykytulokset (9a)

Oppilaitoksen keskeiset suorituskyvyn mittarit ja tulokset (9a) liittyvät koulutusorganisaation perustehtävän mukaisen koulutuksen järjestämiseen sekä oppilaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja opetussuunnitelmassa asetettujen keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen. Suorituskyky voi liittyä palveluprosessin laatuun, kustannustehokkuuteen, organisaation kykyyn vastata asiakkaidensa ja keskeisten sidosryhmien tarpeisiin, organisaation strategioiden, rakenteiden ja prosessien innovatiivisuuteen tai esim. laatustandardien ja palvelusitoumusten täyttämiseen.

Perustehtävään liittyviä tulosmittareita ovat mm.

 • oppimistulokset
 • koulutuksen kesto
 • opiskelijoiden työllistyminen tai jatko-opintoihin sijoittuminen valmistumisen jälkeen
 • koulutuksen vetovoimaisuus.

Taloudellista suorituskykyä voidaan mitata mm.

 • asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisella
 • määrärahojen tehokkaalla käytöllä
 • budjetin toteutuma-asteella
 • ulkopuolisen rahoituksen osuudella
 • investoinneilla
 • taloudellisen tarkastustoiminnan tuloksilla.

Sisäinen suorituskyky (9b)

Sisäistä suorituskykyä eli prosessien tehokkuutta (9b) kuvaavien mittarien avulla arvioidaan, ennakoidaan ja kehitetään ydinprosessien (mm. oppimisprosessi, opiskelijoiden ohjausprosessi) ja myös tukiprosessien toimivuutta. Mittarit voivat liittyä mm. seuraaviin osa-alueisiin oppimisympäristön laatu, oppilashuollon palvelut, tiedonkeruu- ja palautejärjestelmien toimivuus tai yhteistyön toimivuus työelämän edustajien kanssa.

Oppilaitoksen prosessien tehokkuutta kuvaavat mm. seuraavat mittarit 

 • oppilasmäärä tai hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden
 • oppilaita opettajaa kohden, keskeyttämisaste
 • määräajassa tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osuus aloittaneista
 • näyttökokeen suorittaneiden opiskelijoiden osuus
 • työllistyminen koulutuksen jälkeen
 • maksupalvelun tuotto
 • hanke- ja muun ulkoisen rahoituksen osuus

Suorityskyvyn mittareita a-b