Keskeiset suorituskyvyn tulokset ja sisäinen suorituskyky (9a-b)

EFQM Keskeiset suorituskykytulokset
Erinomaisissa organisaatioissa mitataan monipuolisesti ja kattavasti toimintaperiaatteiden ja strategian pääkohtien toteutumista ja saavutetaan niihin liittyen erinomaisia tuloksia.

Sivulle on koottu kaikkille partnerioppilaitoksille yhteiset keskeiset suorituskyvyn mittarit (a-b).

Arviointialue

Mittarin nimi

Mittarin kuvaus

Opetus- ja oppimisprosessin tehokkuus ja vaikuttavuus


Keskeyttämisaste


Opiskelunsa keskeyttäneiden opiskelijoiden osuus vuotuisesta opiskelijamäärästä


Opintojen läpäisyaste


Normin mukaisessa ajassa tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osuus suhteessa opiskelun aloittaneisiin


Tutkintojen määrä


Tutkintojen määrä kalenterivuosittain

Osallistuminen ja menestyminen kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa


Kilpailuihin osallistuneiden opiskelijoiden osuus vuosittain


Palkintosijoija voittaneiden opiskelijoiden osuus vuosittain

Tehokkuus


Erityisopetuksen ja tukiopetuksen resurssit

Erityisopetuksen käyttömenot opiskelijaa kohden vuosittain

Maksullinen palvelutoiminta


Ulkopuolinen rahoitus ja maksullisen palvelutoiminnan tulot vuosittain (hankerahoitus, palvelujen, laitteiden ja tuotteiden myynti (ateriat, maatilat), koulutus-, konsultointi- ja muiden palveluiden myynti jne.)


Hankerahoituksen määrä


Kansallisen ja kansainvälisen hankerahoituksen määrä vuosittain


Opiskelija-opettaja -suhdeluku


Opiskelijoiden määrä opettajaa kohden (laskennallinen päätoimisten opettajien lukumäärä)


Kumppanuudet


Kansalliset ja kansainväliset projektit

Projektien lukumäärä vuodessa

Innovaatiokyky

Innovaatioiden hyödyntäminen 


Oppilaitoksen järjestämät konferenssit, seminaarit tai muut tilaisuudet (m.m. opettajien koulutuspäivät) tai henkilöstön tai oppilaitoksen julkaisemat artikkelit tai julkaisut


Oppilaitoksen kehittämät ja soveltamat uudet opetusmenetelmät tai -työskentelytavat