Tulosten ja toiminnan yhteys

Keskeiset suorituskykytulokset (9)Yhteiskunnalliset tulokset (8)Sisäinen suorituskyky (6)Henkilöstötulokset (7)

Tämän sivun tavoitteena on lisätä EFQM -mallin tuntemusta ja mittarien käyttöä kuvaamalla keskeisiä suorituskykytuloksia ja niiden kehittämistä TUTKA -logiikan avulla. Kuvioiden avulla pyritään esittämään strategisten tavoitteiden, keskeisten suorituskykytulosten ja toimintatapojen välisiä yhteyksiä hyvin toimivassa koulutusorganisaatiossa.

 


EFQM -malliin sisältyy kaikessa toiminnassa jatkuvan parantamisen periaate. Malliin kuuluvan TUTKA -logiikan mukaan kullekin tulos- ja arviointialueelle ja niihin liittyville mittareille tulee asettaa selkeät mitattavat tavoitteet. Kuviossa esitetään TUTKA -logiikan ja oppilaitosesimerkin avulla strategisten tavoitteiden toteutumista, toimintatapojen suunnittelua ja soveltamista, toiminnan ja tulosten seurantaa ja analysointia ja tavoitteiden tarkistamista saatujen tulosten avulla. 

Koulutusorganisaation tavoitteena on suoriutua sille asetetuista tehtävistä mahdollisimman hyvin. Ammatillisessa koulutuksessa yleisenä tavoitteena on tukea nuoren kasvua tasapainoiseksi aikuiseksi ja ehkäistä syrjäytymistä. Oppilaitoksesta eroaminen ilman perusteltua syytä lisää syrjäytymisuhkaa. Oppilaitoksesta eronneiden määrää voidaan käyttää mittarina ja asettaa sille tavoitetaso, jota ei tule ylittää. Selvittämällä eroamiseen johtavia syitä saadaan arvokasta tietoa toiminnan kehittämisestä ennakointia varten. Oppilaitoksen tehtävänä on kehittää järkevät toimintamallit, joilla parannetaan esim. oppimisvaikeuksia kohtaavien opiskelijoiden edellytyksiä suorittaa tutkinto loppuun. Ottamalla käyttöön tehostettuja toimintamalleja ja soveltamalla niitä tuetaan opiskelijaa tutkintoon valmistumisessa.

EFQM -malli edellyttää, että keskeiset suorituskykytulokset ovat selvästi yhteydessä oppilaitoksen strategiaan, tuloshakuisuuteen, yhteistyökumppanien, toimittajien ja sidosryhmien tuottamaan lisäarvoon ja oppilaitoksen sisäisten prosessien toimivuuteen ja sujuvuuteen. Oheinen esimerkki 1 pyrkii valaisemaan näitä yhteyksiä. Esimerkissä koulutuksen järjestäjän päästrategiana on syrjäytymisen ehkäiseminen. Toimintatapoja pyritään kehitetään siten, että voidaan varmistaa strategian toteutuminen ja mahdollisimman monen opiskelijan ammattiin valmistuminen.

Toinen esimerkki kuvaa sitä, miten verkostoitumalla alueellisesti elinkeinoelämän ja muiden oppilaitosten kanssa sekä resurssien yhteiskäytöllä oppilaitoksen suorituskykytulokset paranevat ja toiminnan kustannustehokkuus paranee. Hankerahoituksella edistetään oppilaitoksen perustehtävän toteutumista, lisätään koulutuksen vaikuttavuutta ja mahdollistetaan opettajien jatkuva täydennyskoulutus ja ajanmukaiset opetus- ja työvälineet.