Tulosten ja toiminnan yhteys

Keskeiset suorituskykytulokset (9)Yhteiskunnalliset tulokset (8)Sisäinen suorituskyky (6)Henkilöstötulokset (7)

Tämän sivun tavoitteena on lisätä EFQM -mallin tuntemusta ja mittarien käyttöä kuvaamalla ympäristötuloksia ja niiden kehittämistä TUTKA -logiikan avulla. Kuvioiden avulla pyritään esittämään strategisten tavoitteiden, ympäristötulosten ja toimintatapojen välisiä yhteyksiä hyvin toimivassa koulutusorganisaatiossa.

 
Erinomaiset organisaatiot määrittelevät yhteiskunnallisia tuloksia mittaavia tunnuslukuja ja asettavat niille tavoitteita. Mittarit voivat kuvata sekä ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä että organisaation sisäistä toimintaa. Erinomaisesti toimivat oppilaitokset edistävät ympäristöä ja kestävää kehitystä tukevaa toimintaa. Organisaatiot pyrkivät tunnistamaan toimintansa yhteiskunnallisia vaikutuksia ja minimoimaan riskejä. Oppilaitos toimii vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Alla oleva kuvio havainnollistaa TUTKA -logiikkaa hyväksi käyttäen jatkuvan parantamisen periaatetta EFQM -mallissa. TUTKA -logiikka edellyttää, että kullekin tulosalueelle asetetaan tavoitteet ja yksittäisille tunnusluvuille mitattavat tavoitearvot. Arvioinnilla tuotetaan tietoa toimintaa edistävistä ja haittaavista tekijöistä, ja tavoitteita tarkistetaan ja toimintaa kehitetään saatujen tulosten perusteella. Esimerkki 1 havainnollistaa organisaation strategioiden, toimintatapojen ja tulosten välistä yhteyttä EFQM -mallissa. Tulokset voivat olla joko näkemystuloksia (a) tai sisäistä suorituskykyä kuvaavia tuloksia (b). Kansalliset strategiat ja toimintapolitiikka luovat puitteet, joiden mukaisesti oppilaitokset eri maissa toimivat. Suomessa oppilaitokset voivat asettaa itsenäisesti tavoitteita ja määritellä opetussuunnitelman paikalliset sisällöt. Useimmissa ammatillisissa tutkinnoissa ympäristöosaaminen on keskeinen osa ammattitaitoa ja osaamista. Myös yritykset ja muut työelämän organisaatiot edellyttävät monilla aloilla ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden hallintaa. Opiskelijoiden ympäristöosaamisen tulisi vastata yhteiskunnan ja työelämän tarpeita. Ympäristöosaamisen taso voidaan turvata ajantasaisilla opetussuunnitelmilla ja opetuksella. Ympäristöaiheisten kurssien ja opintokokonaisuuksien tarjoaminen on tärkeä keino edistää kestävää kehitystä.


Esimerkki 2 esittää strategioiden, toimintatapojen ja tulosten välistä yhteyttä oppilaitoksen tukitoiminnoissa. Oppilaitoksen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista jätehuoltoa parantamalla. Johto on sitoutunut tavoitteisiin ja päättänyt kartoittaa nykytilan ja voimassa olevat määräykset ja ohjeet. Oppilaitos myös kartoittaa keskeisten sidosryhmien ja opiskelijoiden näkemyksiä ja hyödyntää tuloksia kehittämisessä. Kehittämistä tuetaan jatkuvalla sisäisellä arvioinnilla ja mittaamalla sisäistä suorituskykyä (8b).