Erilaisia lähestymistapoja

Nykyään hyväksytään yleisesti näkemys, että laatujärjestelmä säilyy toimintakykykyisenä vain, jos se aika ajoin annetaan riippumattomien ulkopuolisten tahojen tarkasteltavaksi. Kokemus on myös osoittanut, että ulkopuolisten tahojen suorittamien auditointien ei tulisi olla erillisiä prosesseja, vaan parhaimmillaan ne ovat osa johdon valvontajärjestelmää ja osa ammatillisen koulutuksen tarjoajien vakiintunutta seurantaa. Sisäiset (itsearviointi) ja ulkoiset (tarkastus-) toimenpiteet voivat yhdessä edistää kriittisempää ja realistisempaa laatuajattelua.

Itsearviointia toteutetaan lähinnä kahdella tavalla. Kun kansallisen tason elimet pilotoivat ja tukevat ammatillisen koulutuksen laatua, itsearviointi liittyy ammatillisen koulutuksen kansallisiin tavoitteisiin ja sitä toteutetaan vertaisarviointien avulla, jotka perustuvat koulutuksen tarjoajien toimittamiin itsearviointiraportteihin. Tällainen prosessi voi johtaa jopa opetusluvan peruuttamiseen, ja näin on itse asiassa äskettäin jo tapahtunut. Ne maat, jotka soveltavat tällaista laatuajattelua, edistävät samalla myös yhteistyötä kansallisten elinten ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien välillä. Tässä mallissa ammatillisen koulutuksen laadun parantamiseen tähtäävää tukea ja neuvontaa kehitetään osana tarkastuselinten työtä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita valvonnan unohtamista.

Toisessa mallissa koulutuksen tarjoajat arvioivat omaa toimintaansa itsenäisesti. Tämä lähestymistapa on halvempi kuin muut laatumenetelmät, ja se liittyy usein tarjoajan sisäisiin koulutustavoitteisiin.

Ihannetapauksessa itsearvioinnin tulisi liittyä ulkoiseen kontekstiinsa: erityisesti ulkoiseen ohjaukseen/arviointiin. Tässä yhteydessä voitaisiin käsitellä esim.:

  • itsearvioinnin laatupolitiikan ja ammatillisen koulutuksen sääntelytehtävien välisiä kytkentöjä
  • ammatillisen koulutuksen itsearvioinnin ja alan ulkoisten sidosryhmien välisiä kytkentöjä
  • ulkoisten arvioijien osallistumista itsearviointiprosessiin ja niiden panosta koulutuksen laadun yleiseen kehittämiseen.

Itsearviointi tukee oppilaitoksia opetuksen ja oppimisen kehittämisessä jatkuvan tarkastelun ja vertaisarvionnin avulla. Itsearvioinnissa oppilaitoksen koko henkilökunta asettaa oppimista ja toimintaansa koskevia tavoitteita ja käynnistää jatkuvan sisäisen itsearvioinnin ja ulkoisen vertaisarvioinnin syklin, joka vie oppilaitosta lähemmäksi tavoitteitaan.