Laadunhallinnasta

Partnerimaiden laadunhallinnan periaatteita koskeva kokonaisuus on täydellisenä vain englanninkielisellä sivustolla. Unkaria koskevasta kuvauksesta on osa käännetty suomeksi, muita maita koskevat kuvaukset vain englanniksi:

QM in Austria
QM in Germany
QM in Finland

Laadunhallinta Unkarissa

Unkarin koulutuksen laatupalkinto julkisella sektorilla

Huippusuoritusten palkitseminen on laadunparantamisen avaintekijöitä. Unkarin opetusministeri antoikin 15.2.2002 julkisen valvonnan alaisen koulutuksen laadun varmistamisesta ja kehittämisestä asetuksen 3/2004, jolla perustettiin julkisen valvonnan alaisen koulutuksen laatupalkinto. Palkinnon tavoitteena on antaa tunnustusta menestyville oppilaitoksille ja levittää tietoa parhaista käytännöistä, joita sovelletaan julkisen valvonnan alaisen koulutuksen kokonaisvaltaisessa laadunhallinnassa.

Unkarin julkisen valvonnan alaisen koulutuksen laatupalkinto pohjautuu julkisella sektorilla sovellettavan EFQM-mallin kriteereihin, EFQM-malliin perustuvaan Unkarin kansalliseen laatupalkintoon ja COMENIUS 2000 -mallin vaatimuksiin.

Julkisen valvonnan alaisen koulutuksen laatupalkinto myönnetään kahdessa sarjassa kulloinkin sovellettavan COMENIUS 2000 -mallin mukaisesti (mallit I ja II).

Kumppanuuspohjaisen toiminnan palkinto perustuu COMENIUS 2000 -malliin I ja huippusuorituspalkinto malliin II. Vuosittain voidaan palkita enintään 20 oppilaitosta, joista kuusi loppusuoralle päässyttä saa kulta-, hopea- tai pronssimitalin ja loput 14 kunniamaininnan.

Laatupalkinnosta voivat kilpailla myös julkisen valvonnan alaiset oppilaitokset, joissa sovelletaan COMENIUS 2000 -mallista poikkeavaa, mutta sen vaatimukset täyttävää laatujärjestelmää.

Palkinto on ensimmäinen laatuaan, jolla pyritään erityisesti antamaan tunnustusta huippusuorituksille ja tekemään tunnetuksi julkisen valvonnan alaisen koulutuksen parhaita käytäntöjä. Näin palkinto on luonteeltaan uraauurtava.

Palkinnon avulla

  • koulutuksessa/opetuksessa voidaan soveltaa strukturoitua itsearviointia, jolloin oppilaitokset voivat itse mitata tuloksiaan
  • tehdään tunnetuksi palkittujen oppilaitosten huippusuorituksia ja annetaan esimerkkejä parhaista käytännöistä muille julkisen valvonnan alaisille oppilaitoksille
  • myös palkittujen oppilaitosten kumppanit voivat arvioida niiden tasokkuutta

Unkarin julkisen valvonnan alaisen koulutuksen laatupalkinnon malli

Unkarin julkisen valvonnan alaisen koulutuksen laatupalkinnossa käytettävä itsearviointimenettely perustuu alalle sovellettuun EFQM -malliin, johon eurooppalainen laatupalkinto pohjautuu. Lähestymistapa on ainutlaatuinen, sillä pohjoisamerikkalaista Malcolm Balridge -palkintoa lukuun ottamatta kaikki muut kansalliset koulutuksen laatupalkinnot ovat tähän asti ottaneet kriteerinsä suoraan teollisuudesta. Luomallaan julkisen valvonnan alaisen koulutuksen laatupalkinnolla Unkari on jälleen uranuurtajan roolissa oppilaitosten toimintaa kehitettäessä.

Laatupalkinnon perusajatuksena on eurooppalaisen laatupalkinnon ja kansallisten palkintojen tapaan, että hyviin tuloksiin päästään tyydyttämällä kumppaneiden ja työntekijöiden yhteiskunnalliset tarpeet hyvin harkitun strategian avulla, joka perustuu johdon ja henkilökunnan toimiin sekä voimavarojen ja oppilaitoksen prosessien tehokkaaseen hallintaan.

Tältä pohjalta palkinnossa sovelletaan EFQM -mallin yhdeksää arviointialuetta (kts. kuva 5), joskin määritelmiä ja kuvauksia on muutettu ja alakriteeristöä karsittu. Yksinkertaisemmassa kumppanuuspohjaisen toiminnan palkinnossa on 25 alakriteeriä, kun taas huippusuorituspalkinnossa niitä on 30. Mahdollistajat (kriteerit 1-5) ja niiden alakriteerit kertovat siitä, miten oppilaitos saavuttaa tuloksensa kun taas tuloskriteerit (kriteerit 6-9) ja niiden alakriteerit antavat tietoa siitä, mitä oppilaitos on saavuttanut tai saavuttamassa.

Kumppanuuspalkintoa tavoittelevan oppilaitoksen on toimitettava 32-sivuinen asiakirja, kun taas huippusuorituspalkinnosta kilpailevilta oppilaitoksilta vaaditaan 40-sivuinen asiakirja.

On syytä muistaa, että palkinnon ensisijaisena ajatuksena on palvella oppilaitosten itsearviointiprosessia suhteessa HQAPE -malliin. Itsearvioinnissa oppilaitos tarkastelee perusteellisesti vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja luo pohjaa tulevalle strategialleen ja kehittämissuunnitelmilleen. Laatupalkinto tarjoaa julkisen valvonnan alaisille oppilaitoksille arviointityökalun, jonka avulla ne voivat mitata ja seurata laatutyötään.