Vertaisarvioinnin vaikuttavuus (Leonardo Peer Review Impact)

Leonardo da Vinci -ohjelmassa rahoitetulla ”Peer Review Impact” -projektilla pyrittiin edistämään ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen (EQAVET) käyttöä ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskuudessa panostamalla tarkistusvaiheeseen ja painottamalla laatujärjestelmien, arviointien ja ammatillisen koulutuksen kehittämistoimien vuorovaikutusta. Lisäksi projektilla pyrittiin tehostamaan ja kehittämään edelleen eurooppalaisen vertaisarvioinnin menetelmiä
arviointien vaikutusten ja niiden pohjalta toteutettavien muutosten osalta sekä edistämään vertaisarviointien käyttöä kansallisesti ja Euroopan tasolla. Vertaisarviointi on laadunvarmistamisen ja kehittämisen väline.

Vertaisarvioinnin vaikuttavuusoppaan kehittäminen aloitettiin analysoimalla neljätoista monikansallista eurooppalaista vertaisarviointia, jotka toteutettiin kahdeksassa Euroopan maassa vuosina 2006–2009, ja tarkastelemalla, missä olosuhteissa vertaisarvioinneissa saatua palautetta oli hyödynnetty ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnan parantamisessa ja analysoimalla, mitkä tekijät johtivat onnistuneeseen lopputulokseen (Raportti vertaisarviointien vaikuttavuudesta: Peer Review Impact Analysis Report). Analyysi tehtiin käyttäen REVIMP- viitekehyksestä muokattua versiota. Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopasta kehitettäessä käytettiin myös ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaista viitekehyksestä (EQAVET) ottaen huomioon erityisesti siihen liittyvät ohjeelliset kuvaimet. Opasta pilotoitiin projektin partnerimaissa, ja sitä kehitettiin edelleen pilotoinnin tulosten pohjalta.

Peer Review Impact -projektissa kehitetyn vertaisarvioinnin arviointivälineen tarkoituksena onedistää vertaisarvioinnin tulosten hyödyntämistä ja lisätä arvioinnin kohteena olleen ammatillisen koulutuksen järjestäjän vertaisarvioinnista saamaa hyötyä. Väline on pääasiallisesti tarkoitettu ammatillisen koulutuksen järjestäjille, joilla on kokemusta vertaisarvioinnin käytöstä.

Vertaisarvioinnin arviointivälineen tarkoituksena on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä vertaisarvioinnin vaikutusten seurannassa ja varmistaa vertaisarvioinnin myönteiset vaikutukset tarjoamalla viitekehyksen vertaisarvioinnin neljännen vaiheen arvioimiselle. Väline auttaa myös parantamaan koko vertaisarviointiprosessia määrittämällä prosessin laadun. Vertaisarviointiväline tukee siten vertaisarvioinnin meta-arviointia ja arvioinnin viidennen vaiheen vaikuttavuuden arviointia.

Tämä vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas on suunnattu organisaatioille, jotka pyrkivät parantamaan kansallisten ja eurooppalaisten vertaisarviointien vaikuttavuutta. Vertaisarvioinnin vaikuttavuusoppaan keskeisempänä tavoitteena on auttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, ammatillisia oppilaitoksia ja koulutuskeskuksia organisoimaan ja toteuttamaan menestyksellisesti vertaisarvioinnin kaikki vaiheet ja varmistamaan, että vertaisarvioinnin tuloksilla on vaikutusta.

LEONARDO -PROJEKTIN "Peer Review Impact" päätösseminaari

Leonardo -projektin "Peer Review Impact" päätösseminaari oli 3-4 lokakuuta 2011. Ohessa tutustuttavaksi seminaarin ohjelma ja esitykset.

Ohjelma (pdf)

Leonardo programme's support to networking and quality assurance in Europe, Katriina Lammi-Rajapuro, CIMO (pdf)

Peer Review Impact - Introduction of the project and results, Leena Koski, Opetushallitus (pdf)

The Dutch Peer Reviews, Willem de Ridder, ROC Aventus (pdf)

Vocational Education and training Quality Improvement EU Conformity, A Hungarian Case, Katalin Monár-Stadler (pdf)

Lisätietoja: Leena Koski,