Vertaisarviointi osana ammatillisen koulutuksen järjestäjän kokonaisvaltaista laadunhallinta- ja arviointijärjestelmää

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja päätöksentekoprosessien on perustuttava luotettaviin ja monipuolisiin tulos- ja arviointitietoihin. Jotta arviointi olisi mahdollisimman vaikuttavaa, ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee määrittää, rajata ja suunnitella, miten toimintaa ja tuloksia arvioidaan suhteessa kaikkiin keskeisiin tavoitteisiin, linjauksiin ja arviointikriteereihin, mukaan lukien aikatauluissa pysyminen ja vastuut.

Oppilaitoksen ylläpitäjää koskevat tiedot, alustava selvitys tämän osallistumisesta prosessiin sekä ulkoista arviointia ja vertaisarviointia koskevat odotukset ovat vertaisarvioinnin onnistumisen ja vaikuttavuuden kannalta erittäin merkittäviä. Maissa, joissa oppilaitoksia ylläpitävät julkiset tahot, nämä eivät välttämättä saa tietoa yksittäisistä vertaisarvioinneista tai niiden tuloksista.

Oppilaitoksen ylläpitäjän odotuksia selvitettäessä on tärkeää, että oppilaitos määrittää myös vertaisarvioinnin tavoitteet, päämäärät ja tarkoituksen sekä sen, minkälaisia tuloksia ulkoisella arvioinnilla halutaan saavuttaa.

Vertaisarvioinnin tulokset voivat

✔ vahvistaa jo itsellä tiedossa olevia asioita (Ollaanko menossa oikeaan suuntaan?).
✔ tuoda esiin parannusehdotuksia tai tukea tehtyjä esityksiä.
✔ saada selville piilossa olevia asioita ja kehittämiskohteita.
✔ nostaa esiin vahvuuksien hyödyntämismahdollisuuksia
.

Lisätietoa tarkistuslistan sisältävästä osiosta Vertaisarviointi – mihin se sopii ja mihin ei.