Yleiset ohjeet (Vaihe 0)

Nämä yleisohjeet liittyvät yleisesti vertaisarviointiprosessiin, eivätkä sen yksittäisiin vaiheisiin. Ohjeet ovat monessa tapauksessa tärkeitä reunaehtoja, joiden tulee täyttyä ennen vertaisarvioinnin aloittamista.

Vertaisarvioinnin vaikuttavuuden edistämiseksi:

 • Noudata eurooppalaisen vertaisarvioinnin oppaan (European Peer Review Manual for VET) ohjeita ja käytä sen tarjoamia työvälineitä ja menettelyjä (ks. www.peer-review-education.net).
 • Varmista, että organisaatiossa on käytössä tai otetaan käyttöön järjestelmälliset laadunhallinta- ja arviointimenettelyt.
  • Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että organisaatio hyötyy vertaisarvioinnista enemmän, jos sillä on jo käytössään laadunvarmistusmenettelyjä. Jos näin ei ole, suosittelemme organisaatiota ottamaan käyttöön järjestelmällisen laadunhallintajärjestelmän, joka kattaa arviointituloksista informoinnin sekä
   niiden analysoinnin ja seurannan.
 • Varmista, että alusta lähtien on selvää, kenelle vertaisarvioinnin tulokset on tarkoitettu (esim. johdolle, opetushenkilöstölle ja opiskelijoille).
 • Varmista, että kaikki asianosaiset osallistuvat vertaisarviointiprosessiin ja että heidän sitoutumistaan edistetään vertaisarviointiprosessin eri vaiheissa.
  • Eri osapuolet ovat vertaisarvioinnin tulosten käyttäjiä (katso Vaihe 4), mutta muutosten toteuttamiseen osallistuu myös muita toimijoita, kuten työssäoppimisjaksojen ohjaajia.
 • Varmista vertaisarvioinnin onnistuminen ottamalla prosessiin mukaan toimijoita, joilla on kokemusta arvioinnista, laadunvarmistuksesta ja itsearvioinnista.
  • Jos henkilöstö suhtautuu yleisesti erilaisiin arviointeihin myönteisesti, todennäköisesti vertaisarviointikin onnistuu hyvin.
 • Varmista, että vertaisarviointia suunnitteleva organisaatio on siihen valmis ja että odotukset ovat realistisia.
  • Johdon tulee tiedostaa, että vertaisarviointi tuo esiin paitsi ammatillisen koulutuksen järjestäjän vahvuudet, myös kehittämiskohteet. Vertaisarvioinnin kaltainen ulkoinen arviointi tarjoaa tilaisuuden parantaa suorituskykyä ja edistää muutosten toteuttamista – kyse ei ole pelkästä markkinoinnista.
  • Toisaalta vertaisarviointi ei tarjoa mullistavia uusia näkökulmia. Jos näin tapahtuu, aikaisemmat arvioinnit ovat olleet täysin hakoteillä. Todennäköisesti vertaisarviointi vahvistaa aikaisempien arviointien tuloksia ja tarjoaa joitakin uusia näkökulmia.