Itsearvioinnin toteuttaminen osana vertaisarviointia

Ammatillisten erityisoppilaitosten, Ammattiopisto Luovi, Bovallius Ammattiopisto, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Keskuspuiston Ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto kesken toteutuu vertaisarviointipilotti keväällä 2010.  Lue kokemuksia itsearvioinnin toteuttamisesta  Ammattiopisto Luovissa.

Ammattiopisto Luovi valmistautuu vertaisarviointikäyntiin

Jutussa tarkastellaan arvioitavan oppilaitoksen valmistautumista vertaisarviointikäyntiin. Jutun kirjoittaja vastaa vertaisarvioinnin koordinoinnista Luovissa.

Vertaisarviointi on osa ammatillisten erityisoppilaitosten pilottia

Ammatillisten erityisoppilaitosten, Ammattiopisto Luovi, Bovallius Ammattiopisto, Invalidiliiton Järven-pään koulutuskeskus, Keskuspuiston Ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto kesken toteutuu vertaisarviointi keväällä 2010. 

Pilotointi on suunniteltu oppilaitosten yhteisessä laatutyöryhmässä ja hyväksytty oppilaitosten johto-ryhmissä. Arviointi kohdentuu ammatilliseen peruskoulutukseen ja kaikilla on yksi ja sama arviointi-alue, sosiaalisen toimintaympäristön saavutettavuus, esteettömyys ja monimuotoisuus. Vertaisarvioi-jina toimivat koulutetut vertaisarvioijat ja vertaisarvioijaharjoittelijat. Pilotissa on sovittu, että kukin osallistuja maksaa henkilöstönsä kustannukset. Resurssivaraus on 3 päivää / henkilö.

Vertaisarvioinnissa noudatetaan Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen mukaista toteuttamistapaa. Toteuttaminen käynnistyi sopimalla pilotin tavoitteet ja käytännön järjestelyt, kuten prosessin eri vaiheiden aikataulut, vertaisarvioijat ja vertaisarviointikäyntien ajankoh-dat oppilaitoksittain. Lisäksi laatutyöryhmässä laadittiin lisäkysymykset kullekin arviointialueen kriteerille ja tuotettiin lomakkeet ja muu materiaali. Suunnittelu tehtiin pääsääntöisesti syksyllä 2009. Jatkosta sovitaan pilotoinnin päättyessä. Tavoitteena on luoda jatkuva ja systemaattinen vertaisarviointi ammatillisten erityisoppilaitosten ja myös muiden erityisopetusta toteuttavien oppilaitosten kesken. 

Toiminnan kuvaaminen itsearviointiin ja vertaisarviointiin

Vertaisarvioinnissa tehdään itsearviointi ja vertaisarvioijien toteuttama arviointi. Näitä varten tarvitaan kuvaus arviointialueen toiminnasta. Toimintakuvaus ja itsearviointiraportti toimitetaan vertaisarvioija-ryhmän vetäjälle kuukautta ennen vertaisarvionkäyntiä.

Luovissa kuvausluonnoksen laati kolme työntekijää, joilla on arviointialueen ja arvioinnin asiantunte-mus. Aikaa luonnoksen laatimiseen tarvittiin 6-8 tuntia/ työntekijä. Kuvaukseen pyydettiin kommentit Luovin ammatillisen peruskoulutuksen johdolta ja osalta henkilöstöltä sekä oppilaskunnalta. Kaiken kaikkiaan kuvauksen laatimiseen, kommentoitiin ja jatkosmuokkaamiseen varattiin aikaa yksi kuukausi (helmikuu 2010). Kuvauksen pituudeksi sovittiin laatutyöryhmässä 5 sivua. Haasteellista oli päättää, mikä on oleellisinta tietoa ja puristaa kuvaus vaadittuun pituuteen. Tietolähteiden kautta arviointialueesta saatava tieto toki laajenee.

Toimintakuvaus ja arviointialueen arviointikriteerit toimitettiin itsearviointiin kutsutuille viikkoa ennen itsearviointikokousta. Lisäksi heille toimitettiin saatekirje, jossa kerrottiin vertaisarvioinnista. Tätä edelsi tiedottaminen henkilöstölle henkilöstöintrassa. Toimintakuvaus ja itsearviointiraportti on henkilöstön saatavilla henkilöstöintrassa.

Itsearvioinnilla esiin oma näkemys vahvuuksista ja parantamisalueista

Itsearviointikokoukseen 1.3. osallistui ammatillisen peruskoulutuksen johdon ja henkilöstön sekä opiskelijoiden edustajia, yhteensä 10 henkilöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi laatupäällikkö, joka vastaa vertaisarvioinnin koordinoinnista Luovissa. Itsearviointiin osallistuvia pyydettiin nimeämään 1-3 vahvuutta ja parantamisaluetta arviointialueen kriteereille.

Kokous toteutettiin live-meeting kokouksena. Osallistujat olivat Oulussa, Helsingissä ja Liperissä. Ko-kousajaksi olimme varanneet 4 tuntia. Tämä juuri ja juuri riitti. Kokouksessa puheenjohtajan keskei-senä tehtävänä oli varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun, kaikki arviointialueen kriteerit käydään läpi ja että vahvuudet ja parantamisalueet saadaan määritettyä. Kokouksessamme oli havainnoijana mukana opetusneuvos Leena Koski opetushallituksesta. Leena muistutti mieleen, että vahvuuksien ja parantamisalueiden määrä on hyvä rajata 3-5, koska tärkeää on saada esiin keskeisimmät teemat molempien osalta. Jonkin verran puheenjohtaja joutui myös rajaamaan keskustelua tai palauttamaan sen arvioitavaan asiaan.

Itsearvioinnin tulosten viimeistelyn teki kokouksen puheenjohtaja kokouksen jälkeen. Osallistujat saivat kommentoida raporttia, ennen kuin se lähettiin vertaisarvioijaryhmän koordinaattorille.

Vertaisarvioijien käyntiä odotellessa

Huhtikuun 21. päivän vertaisarvioijien käyntiä edeltää toimintakuvauksen tietolähteiden kokoaminen vertaisarvioijia varten. Osa materiaalista toimitetaan heille etukäteen. Vertaisarviointiraportin saatu-amme laadimme kehittämissuunnitelman, jonka toteuttamisen vastaa nimetty vastuuhenkilö.

Marjut Huttunen
Laatupäällikkö