Vertaisarvioinnin tulosten tulkitseminen - Toimintasuunnitelma ja toteuttaminen

Arviointitulosten tulkitseminen on yleensä suurimpia koulutuksen järjestäjien laadun järjestelmällisessä kehittämistyössä kohtaamia haasteita.

Kehittämisalueet tulee esittää avoimesti ja selvästi vertaisarviointikäynnin palautetilaisuudessa ja vertaisarviointiraportissa.

Muutosmenettelyn käynnistämisessä on hyvä käyttää laatuympyrään perustuvaa järjestelmällistä prosessia ja tukea sitä avoimella ja kattavalla tiedotuspolitiikalla. Näin varmistetaan, että kaikki asianosaiset voivat tutustua vertaisarvioinnin tuloksiin. Ennen muutosten toteuttamista niistä tulisi mahdollisuuksien mukaan käydä avointa keskustelua organisaation sisällä. Näin toimien parannetaan tehtävien päätösten laatua ja lisätään organisaation jäsenten motivaatiota ja sitoutumista muutosten läpiviemiseen.

Tavoitteiden tarkistamisen tulee sisältää sekä strategisen että toiminnallisen tason. Toiminnan tavoitteet tulee voida saavuttaa realistisessa ajassa, joka voi vaihdella puolesta vuodesta 2–3 vuoteen, ja niiden olisi hyvä olla ns. SMART -määritelmän mukaisia:

S    täsmällisiä (specific)
M   mitattavia (measurable)
A    houkuttelevia (attractive)
R    realistisia (realistic)
T   aikasidonnaisia (time-related)