Johdanto

Leonardo-ohjelman puitteissa toteutetussa projektissa nimeltään ”Work-Based Learning – Transfer of Innovations (WBL-TOI Manual)” keskityttiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun. Tässä työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirron käsikirjassa kuvataan hyviä käytäntöjä ja innovaatioiden siirtoprosessia sekä niihin liittyvän hiljaisen tiedon esiin tuomisen ja jakamisen välineitä ja menetelmiä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoprosessi on kuvattu soveltaen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaista viitekehystä (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training, EQAVET). Projektin partnerit ja muut ammatilliset koulutusorganisaatiot ovat pilotoineet
ja validoineet käsikirjaa käytännössä.

Miksi hyvien käytäntöjen siirtoon tarvitaan käsikirja?

Ammatillisessa koulutuksessa on EU-ohjelmien puitteissa kehitetty lukuisia työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä. Tulosten hyödyntäminen on kuitenkin jäänyt varsin vähäiseksi sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, vaikka tuloksista on tiedotettu ja ne on julkaistu raporteissa ja tietokannoissa. Ongelmana on se, että hyvien käytäntöjen katsotaan olevan vahvasti tilannesidonnaisia. Niinpä niiden onnistunut siirto organisaatiosta toiseen tuntuu haasteelliselta, aikaa vievältä ja organisaatioiden muista prosesseista irralliselta toiminnalta.

Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu?

Käsikirjan keskeisiä kohderyhmiä ovat muun muassa ammatillisen koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset, koulutuskeskukset, yritykset, toimialajärjestöt ja työvoimapalvelut. Sitä voivat hyödyntää myös muut hyvien käytäntöjen siirtoprosessin tukemiseen osallistuvat tahot. Kaikille yhteisenä piirteenä voidaan pitää tarvetta kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelukäytäntöjä siirtämällä muualla kehitettyjä hyviä käytäntöjä omaan organisaatioon. ”Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä” tarkoitetaan tässä käsikirjassa lähinnä käsikirjan kehittämiseen osallistuneita ammatillisia oppilaitoksia. Vaikka kaikki suositukset eivät sovellu kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, mielestämme käsikirjaa voivat oppilaitosten lisäksi hyödyntää myös muut organisaatiot. Käsikirjassa esitellään yleisluonteisia ehdotuksia, joita voidaan tarpeen mukaan mukauttaa.

Miksi suunnittelu on tärkeää?

Suunnittelu on keskeinen vaihe kaikissa prosesseissa, sillä toteutus ei onnistu ilman kunnon suunnittelua. Koska sama pätee myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadukkaaseen toteutukseen, käsikirjassa korostetaan suunnitteluvaihetta ja siihen liittyviä erilaisia apuvälineitä. Suunnittelu kattaa tässä yhteydessä koko innovaatioiden siirtoprosessin eli suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon kaikki siirtoprosessin vaiheet.

Mitä hyötyä on käsikirjasta?

Käsikirjasta ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat valita työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä suunnittelun käytäntöjä ja siirtää niitä joko omaan tai toiseen organisaatioon. Käsikirjassa kuvataan työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämistarpeita, ohjataan käyttäjiä hyvien käytäntöjen valitsemisessa sekä edistetään ja tuetaan hyvien käytäntöjen siirtoprosessia ja lisäarvon tuottamista oman toiminnan kehittämiseen.

Käyttämällä tätä käsikirjaa voitte:

 • saada apua innovaatioiden siirrossa
 • löytää työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä
 • löytää tukea siirtoprosessin toteuttamiseen
 • saada ideoita erilaisista hyvien käytäntöjen siirtotavoista
 • löytää työvälineitä
 • löytää perusteluja siihen, miksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä kannattaa siirtää ja mitä lisäarvoa tämä tuottaa
 • säästää aikaa

Miten käsikirjaa käytetään?

Tätä käsikirjaa voidaan soveltaa eri tavoilla omiin tarpeisiin.

 • Sovellettaessa uutta työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvää suunnittelukäytäntöä omaan organisaatioon, voidaan käsikirjassä esitettyjä vaiheita seuraamalla saada ohjeita siirtoprosessin toteuttamiseksi
 • Voidaan soveltaa joitakin ajatuksia, käyttää joitakin työvälineitä ja/tai joitakin osia käsikirjasta
 • Voidaan syventää tietoa työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvistä käytännöistä
 • Voidaan saada vinkkejä ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen laadunvarmistuksen viitekehyksen (EQAVET) soveltamisesta oman kehittämisprosessin tueksi

Käsikirjaa voi käyttää:

 • työvälineenä
 • oppaana
 • eurooppalaisena kokemuksena

Käsikirjan rakenne myötäilee innovaation siirtoprosessin eri vaiheita työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvän käytännön siirtämiseksi. Luku 1 esittelee keskeiset käsitteet ja projektissa käytetyn viitekehyksen.

Luku 2 keskittyy käytännön ohjeisiin, joita on otettava huomioon työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluvaiheessa. Tässä kappaleessa kuvataan myös kuinka työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä suunnitellaan, kuinka hyviä käytäntöja voidaan tunnistaa ja kuinka hallita muutosprosessia.

Luku 3 sisältää menetelmiä ja työvälineitä, joita voidaan käyttää siirtoprosessin tukemisessa.

Luku 4 sisältää asioita, jotka liittyvät innovaation siirtoprosessin laadunvarmistukseen.

Liitteissä on kuvattu tämän projektin taustaa ja esitelty laajemmin käytännön työvälineitä, joilla voidaan tukea innovaation siirtoprosessia. Liitteissä on myös lista projektissa mukana olleista organisaatioista ja yhdyshenkilöistä.