Käsitteet ja eurooppalainen laadunvarmistuksen viitekehys (EQAVET)

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jatkuva parantaminen – innovaatioiden siirto ja sen vaiheet

Tässä luvussa esitellään tiivistetysti eräitä työpaikalla tapahtuvan oppimisen teorioita ja innovaation ja innovaationsiirron käsitteitä, joita on käytetty käsikirjan laatimisen lähtökohtina. Luku sisältää myös ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen (EQAVET) ja muutosjohtamisen kuvaukset.

Mitä työpaikalla tapahtuva oppiminen voi olla?

Tässä käsikirjassa työpaikalla tapahtuvan oppimisen käsitteessä on otettu huomioon se, että virallisen ja arkioppimisen, tarkoituksellisen ja tahattoman oppimisen, muodollisen ja epämuodollisen koulutuksen tai oppilaitosmuotoisen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vastakkainasettelu ei enää ole ajankohtaista. On tärkeää korostaa sitä, että työpaikat tarjoavat aivan yhtä paljon oppimismahdollisuuksia kuin oppilaitosympäristötkin.

  • Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen tulisi liittyä tietynlainen yritysten, oppilaitosten, oppijoiden ja mahdollisesti myös julkisten tai puolijulkisten toimijoiden verkosto- tai kumppanuussuhde (sidosryhmien osallistuminen).
  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ei rajoitu pelkästään työpaikalle, vaikka siinä keskeistä ovatkin työpaikka ja sen työtehtävät ja ammatilliset roolit. Siinä korostuvat myös oppilaitosmuotoisen tietopohjaisen oppimisen ja yrityksissä tapahtuvan käytännön
    oppimisen keskinäiset hyödyt.
  • Tietoa siirretään jäsentyneesti: sekä oppilaitoksissa että työpaikalla tapahtuva oppiminen perustuu viralliseen opetussuunnitelmaan.
  • Työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa on kyse virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen yhdistämisestä.
  • Opiskelijan itsenäisen oppimisen tukeminen on tärkeää. Oppiminen vaatii myös oppilaitoksessa ohjaajan antamaa tukea ja ohjausta.