Miten innovaation siirtoprosessia parannetaan käyttäeneurooppalaista laadunvarmistuksen viitekehystä (EQAVET)?


Laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys (European Quality Assurance Reference Framework, kuvio 1) on tärkeä työväline työpaikalla tapahtuvan oppimisen innovaatioiden siirtoprosessin laadun varmistamisessa. Laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys on väline, jolla jäsenvaltioita ja koulutuksen järjestäjiä autetaan arvioimaan ja parantamaan koulutuksen järjestämistä laadunvarmistuksen yhteisten puitteiden pohjalta.

Onnistunut työpaikalla tapahtuvan oppimisen innovaation siirtoprosessi sisältää kaikki EQAVET:n vaiheet (suunnittelu, toteutus, arviointi ja palaute- ja muutosmenettelyt). Tässä käsikirjassa keskitytään kuitenkin työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoprosessin suunnitteluun. Suunnitteluvaiheessa korostetaan selkeiden, tarkoituksenmukaisten ja mitattavissa olevien päämäärien ja tavoitteiden asettamista suhteessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen innovaatioiden siirtoprosessiin liittyviin koulutuspoliittisiin tavoitteisiin, menettelytapoihin, tehtäviin ja henkisiin resursseihin. Suunnitteluvaihe sisältää myös innovaation siirtoprosessin jatkuvan parantamisen. 

Kuvio 1. Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys (EQAVET).

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki sidosryhmät osallistuvat työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikallisten ja yksilöllisten erityistarpeiden kartoittamiseen. Työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle ja sen kehittämiselle asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista myös seurataan. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suunnittelevat aloitteita yhteisesti. Järjestäjäverkosto voi yhdistää voimansa ja määritellä yhteisiä työssäoppimisen kehittämisalueita sekä niihin soveltuvia hyviä käytäntöjä. Myös yhteistyö innovaatioiden siirtoprosessissa on tärkeää.

Innovaation siirtoprosessin suunnitteluvaihe sisältää kaikki jatkuvan parantamisen vaiheet eli suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja tarkistuksen. Organisaatiossa on päätettävä esimerkiksi siitä, ketkä osallistuvat suunnitteluun, kuinka kauan suunnittelu kestää ja ketkä ryhtyvät tekemään käytännön suunnittelua. Lisäksi on tärkeää arvioida, kuinka hyvin suunnittelu on onnistunut ja miten organisaatio voi jatkossa parantaa suunnitteluprosessia. Yhtenä keskeisenä välineenä tässä toimii itsearviointi. Innovaation siirtoprosessin suunnitteluvaihetta kuvataan tarkemmin osiossa Siirtoprosessin suunnittelu.

Onnistunut työpaikalla tapahtuvan oppimisen innovaation siirtoprosessi sisältää kaikki EQAVET:n vaiheet (suunnittelu, toteutus, arviointi ja tarkistus).

  • Suunnitteluvaiheessa korostetaan selkeiden, tarkoituksenmukaisten ja mitattavissa olevien päämäärien ja tavoitteiden asettamista suhteessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen innovaatioiden siirtoprosessiin liittyviin koulutuspoliittisiin tavoitteisiin, menettelytapoihin, tehtäviin ja henkisiin resursseihin. Suunnitteluvaihe sisältää myös innovaation siirtoprosessin jatkuvan parantamisen.
  • Vaikka tässä käsikirjassa keskitytään työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoprosessin suunnitteluvaiheeseen, siirtoprosessin onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää jo suunnitteluvaiheessa saada yleiskuva koko prosessista.

Katso myös osio Keskeiset kysymykset siitoprosessin eri vaiheissa