Mitä innovaatio on ja mitä innovaation siirto ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvä käytäntö voivat tarkoittaa?

Innovaatioilla pyritään saamaan aikaan myönteisiä muutoksia, edistämään työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluprosesseja tai kehittämään edelleen työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Näin ollen innovaation ei tarvitse olla kaikille uusi – riittää kun se on yksilölle, toiselle yksikölle tai organisaatiolle (oppilaitos, ammatillisen koulutuksen järjestäjä, yritys) uusi. Kyse on tässä tapauksessa innovatiivisten hyvien käytäntöjen siirtämisestä (ks. luku 2).

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvän käytännön siirrolla tarkoitetaan käytännön ottamista käyttöön ja soveltamista sen kehittäneen tahon lisäksi muissa organisaatioissa tai yksiköissä. Hyvän käytännön siirtoprosessin kohteena on paitsi hyvä käytäntö, myös ennen kaikkea siihen liittyvä tieto. Mikäli käytäntöä on tarkoitus soveltaa toisessa ympäristössä, tulee sen olla riittävänsamankaltainen alkuperäisen kehittämisympäristön kanssa. Hyvän käytännön käyttöönotto- ja soveltamisprosessissa tapahtuu samanaikaisesti sekä itse käytännön muokkaamista omiin tarpeisiin soveltuvaksi että sen soveltamista uuteen ympäristöön.

Hyvien käytäntöjen siirto on aina oppimisprosessi. Myös työpaikalla tapahtuvan oppimiseen liittyvän käytännön siirrossa on aina kyse kaikkien siihen osallistuvien keskinäisestä oppimisprosessista, jossa hiljaisella tiedolla on myös merkittävä asema. Käytännön siirtäminen onnistuu yleensä paremmin, jos se toteutetaan järjestelmällisesti ja jos kaikki innovaation siirtoprosessin ja päätöksentekoprosessin vaiheet on otettu ennalta huomioon.

Viimeisimmät innovaatiotutkimukset osoittavat, että käyttäjälähtöinen innovaation siirtoprosessi perustuu prosessiin osallistuvien ja siitä hyötyvien tahojen vuorovaikutukseen. Siksi onkin tärkeää tunnistaa työpaikalla tapahtuvan oppimista koskevan käytännön loppukäyttäjät ja ottaa heidät mukaan siirtoprosessin eri vaiheisiin. Innovaation siirto on kokonaisvaltainen ”palvelukokonaisuus”, joka kattaa hyvän käytännön siirtämisen lisäksi myös siirtoprosessin onnistumisesta vastaaville henkilöille suunnatut tukipalvelut ja markkinointitoimet (ks. osio Projekti palveluprosessina).

  • Innovaatio on uusi idea, sen soveltaminen käytännön tilanteisiin ja näiden molempien tuottama lisäarvo hyödynsaajille.
  • Innovaation siirto tarkoittaa uuden idean tai hyvän käytännön ottamista käyttöön ja soveltamista sen kehittäneen tahon lisäksi muissa organisaatioissa ja täten lisäarvon tuottamista. Innovaation siirrossa on aina kyse kaikkien siihen osallistuvien keskinäisestä oppimisprosessista, jossa myös hiljaisella tiedolla on merkittävä asema.
  • Käyttäjälähtöinen innovaation siirtoprosessi edellyttää prosessista hyötyvien tahojen ottamista mukaan alusta alkaen siirtoprosessin eri vaiheisiin sekä sellaisten tukipalvelujen suunnittelua, jota tarvitaan varmistamaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvän käytännön onnistunutta siirtoa. Käyttäjälähtöinen innovaation siirtoprosessi perustuu prosessiin osallistuvien ja siitä hyötyvien tahojen vuorovaikutukseen.