Mind Map

Mind Map eli käsitekartta on yksi väline, jonka avulla voidaan muun muassa tunnistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä.

Mind map on kaavio, jonka avulla esitetään sanoja, ideoita, tehtäviä tai muita kartan keskelle sijoitettuun avainsanaan tai ideaan liittyviä ja sen ympärille järjestettyjä asioita. Käsitekarttoja käytetään ideoiden kehittämiseen, havainnollistamiseen ja jäsentämiseen sekä opiskelun, organisoinnin, ongelmanratkaisun, päätöksenteon ja kirjoittamisen apuna. Käsitekartat kannustavat ideoimaan suunnittelu- ja organisointitehtäviä esittämällä ideat moniulotteisesti, graafisesti ja epälineaarisesti. Vaikka käsitekartan haarat kuvaavat hierarkkisia puurakenteita, niiden säteittäin etenevä järjestys hajottaa käsitteiden keskinäisen tärkeysjärjestyksen, joka liittyy yleensä lineaarisemmin esitettyihin hierarkioihin. Ideointi lähtökohtana rohkaisee käyttäjiä luettelemaan ja yhdistämään käsitteitä pyrkimättä tiettyyn käsitejärjestelmään. (Mind Map, Wikipedia)

Taulukko 5. Esimerkki hyvän työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännön tunnistaminen käsitekartan (Mind Map) avulla

Ryhmätyö käsitekartan (Mind Map) käytöstä ”Minkälaisia tarpeisiimme soveltuvia hyviä käytäntöjä on olemassa?

Tavoite:
Auttaa osallistujia tiedostamaan hyvän käytännön käyttöönoton myönteiset vaikutukset ja kriittiset pisteet.

Työskentelyn vaiheet:
Kirjoita hyvä käytäntö keskelle fläppitaulua.

➔ Käytä aivoriihitekniikkaa apuna olemassa olevan käytännön kaikkien vaikutusten tunnistamisessa.
➔ Kirjoita ideasi tarralapuille (yksi idea kullekin tarralapulle)
➔ Luokittele ja siirrä tarralaput kolmeen erilaiseen ryhmään sen mukaan, mitkä ovat hyvän käytännön käyttöönoton vaikutukset:

    1. omaan toimintaan
    2. kumppanin/kumppaniorganisaation toimintaan
    3. opiskelijan arkeen

Johtopäätökset:
Mitkä ovat myönteiset seuraukset käyttöönotosta ja mitkä ovat keskeiset osatekijät, joiden kanssa tulee tehdä työtä (oma hyvä käytäntö)?

Näkökulmat vaikutusten arviointiin:

  • Hyödynsaajan kannalta
  • Taloudelliselta kannalta
  • Henkilöstön kannalta
  • Tekniseltä kannalta, kalusto, infrastruktuuri jne.

Toinen esimerkki käsitekartan (Mind Map) käytöstä on osiossa Mind Map työvälineenä.