Laadun varmistaminen ja kehittäminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoprosessissa

Tämä luku sisältää lyhyen johdatuksen työpaikalla tapahtuvan oppimisen siirtoprosessin laadun varmistuksesta ja kehittämisestä.

Siirtoprosessin erilaisia laadunvarmistusmenetelmiä

Laadunvarmistus ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen onnistunut siirto sisältää yksittäisen siirtoprosessin vaikuttavuuden arviointia ja osana organisaation tai ammatillisen koulutuksen järjestäjän laadun varmistusta.

Yksi tapa suunnitella, toteuttaa ja mitata prosessin laatua on asettaa sille organisaation tavoitteista johdettuja vaatimuksia. Lisäksi on erittäin tärkeää tunnistaa siirtoprosessin kriittiset kohdat. Nämä vaatimukset muunnetaan erityisiksi laatuindikaattoreiksi, joita organisaation on mitattava jatkuvasti esimerkiksi sisäisten tai ulkoisten arviointien tai katselmusten kaltaisilla arviointimenetelmillä. Tällaisten mittausten tulokset voivat paljastaa myös ns. poikkeamia. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatu voi esimerkiksi tarkoittaa opetussuunnitelmien ja yksittäisten oppijoiden tai muiden hyödynsaajien tavoitteiden saavuttamista. Siirtoprosessin onnistumista tarkastellaan suhteessa prosessin tavoitteisiin.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvän käytännön siirtoprosessin laadunvarmistus ei kohdistu ainoastaan itse siirtoon ja sen suunnitteluun vaan myös hyvän käytännön tunnistamiseen, analysointiin ja valintaan (vrt. siirtoprosessin yleiskatsaus).

Kuvio 5. Laadunvarmistuksen osatekijät työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvän käytännön siirtoprosessissa.

Toinen tapa varmistaa siirtoprosessin laatua on soveltaa erinomaisuuden käsitettä. Erinomaiset organisaatiot saavuttavat ja ylläpitävät suorituskykyä, joka täyttää tai jopa ylittää sidosryhmien ja asiakkaiden odotukset. Tärkein ero ”vaatimustenmukaiseen” tasoon verrattuna on se, että erinomaisuus voidaan tunnistaa parempana laatutasona koko organisaatiossa. Siten työpaikalla tapahtuvan oppimisen siirtoprosessia arvioidaan osana koko organisaation suorituskykyä. Koulutuksen järjestäjän itsearviointi kattaa eri prosessien ja niiden välisten suhteiden arvioinnin. On myös keskityttävä siihen, miten äskettäin siirretty työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntö voi parantaa organisaation suorituskykyä. Osana uuden käytännön siirtoprosessia voi syntyä
uusia kumppanuuksia ja työssäoppimispaikkoja opiskelijoille.

Eurooppalainen laadunvarmistuksen viitekehys (EQAVET) auttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä edistämään ja seuraamaan ammatillisen koulutuksen jatkuvaa parantamista. Viitekehys sisältää laadunvarmistuksen ja laadun parantamisen syklin: suunnittelu, toteutus, arviointi sekä palaute- ja muutosprosessit. EQAVET ohjaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kiinnittämään huomiota näkökohtiin, jotka ovat tärkeitä laadun varmistamiseksi innovaation siirtoprosessin suunnittelussa ja prosessin kokonaisuudessa.

 

Kuvio 6. Hyvän käytännön siirtoprosessin suunnittelu EQAVET:n viitekehyksessä (eurooppalainen laadunvarmistuksen viitekehys).