Tarkistuslista työpaikalla tapahtuvan oppimisen siirtoprosessin suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä

Kun suunnittelemme työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoa, meidän olisi otettava huomioon seuraavat tekijät: panokset, siirtotapa, resurssit, mahdolliset esteet, tuotokset ja tulosmittarit.

Esimerkki työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelun osatekijöistä:

1. Panokset tässä prosessissa ovat seuraavat:

 • Kansallinen/paikallinen konteksti
 • Maiden kokemukset työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvistä käytännöistä
 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen tunnistaminen
 • Kansalliset kokemukset Eurooppalaisesta laadunvarmistuksen viitekehyksestä (EQAVET)
 • Yhteistyökumppaneiden odotukset
 • Kansallinen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö koskien koulutuksen järjestäjien laadunvarmistusta

2. Siirtokanavan komponentit ovat:

 • Mentorointiprosessi
 • Benchmarking-prosessi
 • Levittämistoimenpiteet
 • Oppilaitokset/koulutuskeskukset/ koulutuksen järjestäjät/työpaikat

3. Kyseeseen tulevat resurssit:

 • mentorointi ja muut siirtoa tukevat menetelmät ja työvälineet
 • taloudelliset resurssit
 • henkilöresurssit

4. Kyseeseen tulevat esteet:

 • kokemattomat mentorit
 • mentorikoulutuksen vaikeudet
 • kansallinen lainsäädäntö/työpaikalla tapahtuvan oppimisen kulttuuri ja koulutuksen järjestäjien
  laadunvarmistuksen puuttuminen
 • palautemekanismi ei toimi

5. Odotetut tuotokset:

 • tietää ja tuntea työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä ja innovaatioiden siirtoprosessia
 • olla hyvin tietoinen koulutuksen järjestäjien suhtautumisesta työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen käyttöönottoon
 • menetelmät ja keinot työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun varmistamiseksi
 • siirtoprosessin strategia
 • opiskelijoiden lisääntyneet tiedot ja taidot *työpaikalliset ja kansalliset kokemukset erityisesti työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

6. Palaute perustuen:

 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoprosessin laadun mittaaminen
 • itsearviointi siitä miten projektin tavoitteet on saavutettu
 • odotettujen tulosten mittaaminen