Päätös työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvän käytännön siirrosta

Innovaatioiden käyttöönoton avaintekijät riippuvat organisaation rakenteesta, erilaisista resursseista, muutoksen johtamisesta ja henkilöstön osallistumisesta. Joustavat ja sopeutuvat organisaatiorakenteet ja prosessit tukevat osastotasolle hajautettua päätöksentekoa, ja tiimeille annettu toiminnallinen päätöksentekovalta edistää käyttöönoton onnistumista.

Ennen hyvän käytännön siirtämistä organisaation on ratkaistava monia kysymyksiä. Muun muassa seuraavista asioista on keskusteltava ja päätettävä:

  1. Miten työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvään käytäntöön suhtaudutaan?
  2. Millaista lisäarvoa kyseinen käytäntö tuottaa työpaikalle ja/tai organisaatiolle itselleen?
  3. Hyvä käytäntö voi osoittautua huonoksi ja toimimattomaksi omassa organisaatiossa.
  4. Vastaako kyseinen käytäntö opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin?
  5. Missä määrin käytäntö vastaa opetussuunnitelman vaatimuksia?
  6. Miten hyvää käytäntöä voidaan jatkossa kehittää?

Kun on päätetty siirtää uusi työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvä käytäntö omaan organisaatioon, seuraavaksi on valmisteltava koko suunnitteluprosessi. Rogersin (2003) mukaan innovaatioprosessissa on viisi vaihetta. Käyttämässämme ESIMERKISSÄ
vaiheet voidaan esittää seuraavasti (taulukko 1).

Taulukko 1. Esimerkki innovaatioihin liittyvästä päätöksentekoprosessista.

TietoTietoa syntyy, kun oppilaitos S:n rehtori tai mahdollisesti työssäoppimisesta vastaava tiimi pääsee tutustumaan innovatiiviseen opiskelijoiden ohjauksen malliin ja alkaa ymmärtää sen toimintaperiaatteita.
MyöntyminenMyöntymisvaiheessa em. henkilöt tai tiimin jäsenet muodostavat myönteisen käsityksen uudesta työssäoppimisen ohjausmallista ja pitävät sitä hyvänä.
PäätösPäätös syntyy, kun em. henkilöt tai tiimin jäsenet ryhtyvät karsimaan uudesta käytännöstä organisaatiokohtaisia tekijöitä ja arvioimaan käytännön soveltuvuutta omaan oppilaitokseen ja päättävät tämän pohjalta joko hyväksyä tai hylätä innovaation.
ToteutusToteutusvaiheessa em. henkilöt tai tiimin jäsenet ottavat käyttöön uuden mallin työssäoppimisen ohjaukseen. Innovaatiota uudistetaan todennäköisesti juuri toteutusvaiheessa.
 VahvistaminenVahvistamisvaiheessa em. henkilöt tai tiimin jäsenet selvittävät käyttöön otetun ohjausmallin myönteisiä piirteitä ja kehittämiskohteita.