Miten suunnitelmaa innovaation siirrosta toteutetaan, arvioidaan ja parannetaan?

Varsinaisen käytännön sijasta siirron kohteena on usein sitä koskeva tieto. Mikäli käytäntö on tarkoitus ottaa käyttöön toisessa ympäristössä, sen tulee olla riittävän samankaltainen kuin  ympäristö, jossa käytäntö on alun perin osoittautunut toimivaksi ja tehokkaaksi. 

Hyvän käytännön käyttöönotto ja sen soveltaminen uuteen ympäristöön tapahtuvat samanaikaisesti.  Mitä useampi henkilö ja muut tekijät liittyvät käytäntöön, sitä todennäköisemmin käytäntö  muuttuu uudessa ympäristössä.

Järjestelmällinen siirto edellyttää, että työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvän käytännön siirtoprosessin  käyttöönotto, arviointi ja jopa mahdolliset siihen liittyvät muutokset suunnitellaan. Kaikki keskeiset ryhmät on otettava mukaan suunnitteluprosessiin. Käyttöönottoa tulee todennäköisesti myös simuloida. Simuloinnin avulla voidaan laatia strategia ja tarvittavat perustelut (vastustajille), arviointikriteerit ja niiden käyttö- ja mittaustavat sekä muutosmenettelyt siltä varalta, että varsinaisessa käyttöönotossa tulee odottamattomia vaikeuksia.

Taulukossa 3 ja osiossa Keskeiset kysymykset on esitetty joitakin työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoprosessin eri vaiheisiin liittyviä erityisiä kysymyksiä.

Taulukko 3. Esimerkkejä joistakin suunnitteluvaiheeseen liittyvistä kysymyksistä.

1. Mikä on työpaikalla tapahtuvan oppimisen visio/tulevaisuuden näkymä?
 • Sopiiko uusi ohjauskäytäntö organisaatiomme visioon/tulevaisuuden näkymään?
2. Miksi tarvitsemme uutta ohjauskäytäntöä?
 • Mikä on uuden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauskäytännön tuoma lisäarvo nykykäytäntöömme verrattuna?
3. Kuka tekee aloitteen hyvän työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauskäytännön siirrosta?
 • Onko meillä muutosjohtajia ja muutosagentteja?
 • Onko meillä pedagogista johtajaa?
4. Minkälainen ko. opiskelijoiden tarpeiden pohjalta tunnistettu käytäntö on suhteessa työelämän ja oppilaitoksen tarpeisiin?
 • Täyttääkö työpaikalla tapahtuva oppiminen opiskelijoiden tarpeet?
 • Miten yhdensuuntaisia opiskelijoiden tavoitteet ovat opetussuunnitelman kanssa?
5. Millaista palautetta saamme työelämältä?
 • keskustelut
 • kyselyt
 • muut kontaktit
6. Mitä menetelmiä käytetään etsittäessä innovaatioita ja hyviä työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjä?
 • SWOT analyysi
 • vertaisarviointi
 • ulkoinen arviointi