Keskeiset kysymykset siirtoprosessin eri vaiheissa

Keskeiset kysymykset toteutusvaiheessa

 Esimerkkejä
Minkälaisia ovat edellytykset aloittaa
työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
liittyvän innovaation siirto?
 • Miten kuvaatte koko prosessin?
 • Miten teette innovaation siirtoprosessin ensimmäisestä vaiheesta tarkemman kuvauksen?
Ketkä ovat avainhenkilöitä innovaationsiirtoprosessin
onnistumisen kannalta?
 • Tarvitaanko muutosagentteja?
 • Miten työelämän edustajat otetaan mukaan innovaation siirtoprosessiin?
Mikä on innovaation siirtoprosessin
kohderyhmä?
 • Kohdistuuko innovaatio koko organisaatioon?
 • Pidättekö parempana pilotoida ensin?
 • Mikä on kohderyhmän kannalta oikea ajankohta?
Mitä periaatteita sovelletaan innovaation
siirtoprosessissa ja minkälaisia rakenteita
tarvitaan?
 • Miten hyödynnätte jatkuvaa palautetta?
 • Miten luotte foorumeita innovaation siirtoprosessin edistämiseksi?
 • Minkälaisia muutoksia tarvitaan toimintaympäristössä ja rakenteissa?
Miten innovaation siirtoprosessi
toteutetaan?
 • Miten prosessi dokumentoidaan?
 • Miten muutosagentit edistävät prosessia?
 • Mitkä ovat tarkistuspisteitä?
 • Miten varmistetaan riittävät resurssit?
 • Minkälaisia tukitoimia voidaan käyttää? (mentorointi, vertaisarviointi, neuvontapalvelut, tutorin käyttö)
Miten toteutusvaihetta arvioidaan?
 •  Kannattaako siirtoprosessia jatkaa vai onko nykyinen käytäntö osoittautunut paremmaksi?
Miten toteutusvaihetta parannetaan
arviointi- ja palautetiedon pohjalta?
 • Minkälaista palautetta on saatu asiakkailta ja prosessiin osallistuneilta?
 • Onko prosessilla ollut muita sivuvaikutuksia?
 • Miten tehokasti innovaation siirtoprosessi on toteutettu?

 

Keskeiset kysymykset arviointivaiheessa

 Esimerkkejä
Minkälaisia arviointikriteereitä
käytetään arvioitaessa prosessin
onnistumista?
 • Mikä on arvioinnin tarkoitus ja mitkä ovat sen tarvoitteet?
Mitkä ovat keskeiset arvioinnissa
käytettävät indikaattorit?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat siirtoprosessin onnistumiseen?
Minkälaisia arviointimenetelmiä
käytetään innovaation siirtoprosessin
onnistumisen ja vaikuttavuuden
arvioinnissa?
 • Miten arviointia tehdään?
 • Ketkä osallistuvat arviointiin?
 • Minkälaisia menetelmiä käytetään?
  - SWOT – analyysi
  - itsearviointi
  - vertaisarviointi
  - ulkoinen arviointi.
Mitkä ovat arvioinnin kohteet?
 • Mikä on muuttunut?
 • Miten innovaatio on muuttunut siirtoprosessin aikana?
 • Mitä loppukäyttäjät ajattelevat?
Minkälaisia ovat arviointitulokset?
 • Soveltuuko innovaatio tarkoitukseensa?
 • Mitä lisäarvoa innovaatio tuo?
 • Mitä siirtoprosessista on opittu?
 • Miten integroitte siirtoprosessin arvioinnin kiinteäksi osaksi jatkuvaa arviointijärjestelmää?

Keskeiset kysymykset palaute- ja muutosmenettelytvaiheessa

 Esimerkkejä
Mistä tulee syöte muutosprosessiin?
 • Onko siirtoprosessi tarkoituksenmukainen ja tehokas?
 • Onko innovaatio muuntunut siirtoprosessin aikana?
  Mikäli on, miten?
 • Onko organisaatiomme nykyinen käytäntö parantunut prosessin aikana?
 • Päätämmekö hylätä uuden innovaation ja parantaa jo aiemmin
  organisaatiossamme käytössä ollutta käytäntöä?
Miten parannatte itse siirtoprosessia?
 • Miten voisimme muuttaa siirtoprosessin aikataulua?
 • Miten voisimme varmistaa, että kaikki keskeiset sidosryhmät ottaisivat osaa prosessiin?
Miten kehitätte toimintaympäristöön liittyviä asioita?
 • Onko mahdollista parantaa edellytyksiä, joilla edistettäisiin
  itse innovaation siirtoprosessin onnistumista?
Minkälaisia ovat parantamistoimet?
 • Miten voimme levittää innovaatiota parhaalla mahdollisella tavalla?
 • Miten edistetään sitä, että innovaatiosta tulee osa jokapäiväistä käytännön toimintaa?