Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö

Perusopetuslaki (628/1998) 
Laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta, esiopetuksesta, lisäopetuksesta, perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 
Asetuksessa säädetään mm. rehtorilta ja opettajilta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajilta vaadittavasta koulutuksesta, opinnoista ja kielitaidosta perusopetuslain mukaisessa toiminnassa.