Lukiokoulutuksen lainsäädäntö

Lukiolaki (629/1998)
Laissa säädetään nuorille ja aikuisille annettavasta perusopetuksen oppimäärään perustuvasta yleissivistävästä lukiokoulutuksesta.

Lukioasetus (810/1998)
Asetuksessa säädetään mm. lukion opetuksesta ja työajasta, arvioinnista, oikeusturvasta ja koulutuksen järjestämisluvasta.

Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014)
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002) (ennen 1.8.2016 lukion aloittaneet)
Asetuksessa säädetään lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta.

Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta (948/2007)
Päätöksessä säädetään opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden sekä muiden näyttöjen huomioon ottamisesta.

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005)
Laissa säädetään mm. ylioppilastutkinnon järjestämisestä, kokeista ja niiden arvostelusta, kokelaista sekä ylioppilastutkintolautakunnasta.

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta (915/2005)
Asetuksessa säädetään lakia tarkentaen mm. ylioppilastutkinnon sisällöstä ja järjestämisestä, todistuksista ja ylioppilastutkintolautakunnan nimeämisestä

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta (30/2008)
Asetuksessa säädetään mm. yhteishaun järjestämisestä sekä hakutoiveiden esittämisestä ja hakemisesta

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)
Asetuksessa säädetään mm. rehtorilta ja opettajilta vaadittavasta koulutuksesta, opinnoista ja kielitaidosta lukiokoulutuksessa.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)
Laissa ja asetuksessa säädetään mm. lukiokoulutusta varten myönnettävistä valtionosuuksista ja -avustuksista