Esi- ja perusopetuksen lainsäädäntö

Perusopetuslaki (628/1998)
Laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta, esiopetuksesta, lisäopetuksesta, perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Perusopetusasetus (852/1998)
Asetuksessa säädetään mm. opetuksesta ja työajasta, arvioinnista, oikeusturvasta ja koulutuksen järjestämisluvasta.

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012)
Asetuksessa säädetään opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä tuntijaosta.

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001)
Asetuksessa säädetään opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä tuntijaosta.

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)
Asetuksessa säädetään mm. rehtorilta ja opettajilta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajilta vaadittavasta koulutuksesta, opinnoista ja kielitaidosta perusopetuslain mukaisessa toiminnassa.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)
Laissa ja asetuksessa säädetään mm. perusopetuslaissa tarkoitettua toimintaa varten myönnettävistä valtionosuuksista ja -avustuksista.