Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslaki (36/1973)

VarhaiskasvatusVarhaiskasvatuslakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän sekä muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen, jota annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Laissa on säädetty varhaiskasvatuksen tavoitteista. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Päivähoidon hallinto siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuonna 2013.

Asetus lasten päivähoidosta (239/1973)

Asetus sisältää säännökset mm. päivähoitoon liittyvien hakemusten käsittelystä ja hakuajoista (2 §). Päivähoidon hoitoajoista on säädetty asetuksen 4 §:ssä. Asetuksen 6 §:ssä on säädetty hoito- ja kasvatushenkilökunnan ja lasten välisestä suhdeluvusta sekä hoito- ja kasvatushenkilökunnan kelpoisuusehdoista päiväkodissa. Asetuksen 8 § koskee perhepäivähoitoa. Erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevia lapsia koskevat säännökset ovat asetuksen 2 §:n 4 momentissa.

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)

Asetuksessa säädetään opetustoimen henkilöstön, mm. esiopetusta antavan henkilön, kelpoisuusvaatimuksista.

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005)


Lain tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on tarvittava koulutus ja perehtyneisyys. Laissa säädetään mm. päivähoidon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Vuoden 2013 alusta päivähoidon hallinto siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Siirron jälkeen päivähoito ei enää ole osa sosiaalihuoltoa eikä sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005)


Asetuksessa säädetään tarkemmin kelpoisuudesta erityislastentarhanopettajan ja sosiaalityöntekijän tehtävään. Lisäksi säädetään, että varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ovat yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)


Lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan. Laissa säädetään menettelystä, jolla alaikäisten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa selvitetään.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)


Sosiaalihuoltolaki sisältää säännökset kunnan velvollisuudesta järjestää sosiaalipalveluita kunnan asukkaille ja tietyissä tilanteissa kunnassa oleskeleville henkilöille. Laissa säädetään myös mm. sosiaalihuollon ohjauksen ja valvonnan vastuutahoista. Vuoden 2013 alusta päivähoidon hallinnonala siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Siirron jälkeen päivähoito ei enää ole osa sosiaalihuoltoa eikä sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Muualla lainsäädännössä on kuitenkin viittauksia sosiaalihuoltoon tai sosiaalipalveluihin, joten muissa laeissa olevia säännöksiä, joissa viitataan sosiaalihuoltoon tai sosiaalipalveluihin, sovelletaan toistaiseksi edelleen myös päivähoitoon.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)


Asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Vuoden 2013 alussa tapahtuneen päivähoidon hallinnonalan siirtymisen jälkeen päivähoito ei enää ole sosiaalihuoltoa, mutta päivähoitolain perusteella järjestettyyn toimintaan sovelletaan kuitenkin toistaiseksi asiakaslakia.

Laissa säädetään mm. sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista, alaikäisen asiakkaan asemasta sekä sosiaaliasiamiehestä ja muistutuksen tekemisestä. Laki sisältää myös sosiaalihuollon järjestäjän tai sen palveluksessa toimivien henkilöiden vaitiolovelvollisuudesta ja asiakirjojen salassapidosta.

Päivähoidon maksuja ja tukia koskeva lainsäädäntö

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996)

Laissa säädetään alle kouluikäisen lapsen vanhempien oikeudesta päivähoitopaikalle vaihtoehtoisen lapsen hoidon järjestämiseksi suoritettavaan taloudelliseen tukeen - kotihoidon tukeen. Kotihoidon tuki sisältää vanhemmalle tai muulle huoltajalle suoritettavan tuen, johon voi kuulua hoitoraha ja hoitolisä. Laki sisältää säännökset myös yksityisen hoidon tuesta, johon voi kuulua hoitoraha ja hoitolisä. Kotihoidon tukea maksaa Kansaneläkelaitos. Kotihoidon tukeen voi kuulua myös kunnan omin perustein määrittelemä kuntalisä, jonka toimeenpanosta voi huolehtia joko Kansaneläkelaitos tai kunta itse.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)

Asiakasmaksulain 7a §:ssä on säännökset lasten päivähoidon maksun määräämisestä; kuukausimaksusta, tulorajoista sekä kunnan perimän maksun ylärajasta. Laki sisältää myös säännökset päivähoitomaksun määräämisen perusteina olevista tuloista, sekä edellytyksistä maksun perimättä jättämiseen tai sen alentamiseen.

Laki toimeentulotuesta (1412/1997)

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.
Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.
Lain 7 c §:n mukaan täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, mm. huoltajalle lapsen päivähoidosta perittäväksi määrätty maksu. Säännös koskee erityisesti yksityisen päivähoidon asiakasmaksuja. Kunnan järjestämän päivähoidon osalta ensisijaista toimeentulotukeen nähden on päivähoitomaksun alentaminen tai poistaminen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 11 §).

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (192/1992)

Asetus säätä päivähoidon maksujen määräytymisestä silloin kun vanhemmat eivät ota vastaan lapselle myönnettyä paikkaa tai lapsi ei ole voinut osallistua päivähoitoon esim. lapsen sairauden tähden. Asetuksessa säädetään myös lapsen poissaolojen huomioon ottamisesta maksua määrättäessä sekä lapsen tilapäisen poissaolon johdosta järjestettyjen muiden sosiaalipalvelujen maksuttomuudesta. Asiakasmaksuasetuksen 25 §:ssä on säädetty käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävästä maksusta.

Muu varhaiskasvatukselle tärkeä lainsäädäntö

Lastensuojelulaki (417/2007)

Laki sisältää säännökset lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta sekä ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta. Laissa säädetään palvelujen kehittämisestä kasvatuksen tukemiseksi. Lain tavoitteena on, että lapsi saa kaikissa olosuhteissa sellaisen huollon, kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudessa annetussa laissa on säädetty. Lastensuojelulain 25 §:ssä on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen sekä eräiden muiden viranomaisten velvollisuudesta lastensuojelu- ja rikosilmoituksen tekoon.