Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusta

Lainsäädäntö

Tavoitteet

  • selkeyttää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteita ja sisältöä
  • selkeyttää eri toimijoiden työnjakoa, toiminnan koordinointia ja rahoitusta
  • saada toimintaan enemmän suunnitelmallisuutta, laadukkuutta ja turvallisuutta

Perusopetuslaki (628/1998)
Laki perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta (1081/2006)
Laki perusopetuslain muuttamisesta (1136/2003)
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (1137/2003)
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (1138/2003)
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (115/2004)
Laki julkisista hankinnoista (1505/1992)
Kuntalaki (365/1995, 50 §) 

Aamu- ja iltapävätoiminnan perusteet

Opetushallitus on hyväksynyt koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä määritellyt toiminnan tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille.

Perusteissa korostetaan leikin, luovan toiminnan ja myönteisten elämysten merkitystä koululaiselle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee muodostaa lapselle ehyt ja monipuolinen kokonaisuus, jonka tulee tarjota mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, esteettisiin kokemuksiin sekä liikkumiseen ja ulkoiluun. Tärkeää on myös oppilaan oma toiminta, rentoutuminen ja lepo. Paikallinen järjestäjä määrittelee toiminnan yksityiskohtaiset sisällöt. Sisällöt tulee rakentaa niin, että ne tukevat perusteissa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista.

Perusteet verkosta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet