Koulutuksen järjestäminen

Ammattipätevyysdirektiivi harmonisoi EU:n jäsenmaiden maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistason. Perustason ammattipätevyys hankitaan aina määrämuotoisella koulutuksella.

Koulutus kestää tavallisimmin 280 tuntia, mutta se voi tapahtua tietyin edellytyksin myös nopeutetusti, jolloin sen kesto on 140 tuntia. Koulutukseen sisältyy teoriakoe.

Opetushallitus päättää ammatilliseen tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteista ja vahvistaa siinä yhteydessä perustason ammattipätevyyskoulutuksessa noudatettavat opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet. Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksytyn koulutuksen järjestäjän on noudatettava perustason ammattipätevyyskoulutuksessa Opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteita.

Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksytty koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetus annetaan koulutuskeskuksen hyväksymistä koskevassa hakemuksessa ja sen lisäksi annettujen tietojen sekä hyväksymisen ehtojen mukaisesti. Jos hakemuksessa annetuissa tai muissa hakijan antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, jotka aiheuttavat sen, että kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa ja asetuksessa määritellyt hyväksymisen ehdot eivät enää täyty, koulutuskeskuksen on välittömästi ilmoitettava muutoksista Opetushallitukselle.

Vastuu kokeiden järjestämisestä ja valvonnasta

Kokeiden järjestämiseen ja valvontaan sekä todistusten antamiseen liittyvistä tehtävistä vastaavat ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetyt ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat toimielimet, jäljempänä toimielin, ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädetyt tutkintotoimikunnat.

Toimielimet tai tutkintotoimikunnat hyväksyvät kokeet, koejärjestelyt ja arvioijat kuten muutoinkin ammattiosaamisen näyttöjen tai näyttötutkintojen suorittamiseen liittyvät menettelyt niitä koskevien säännösten mukaisesti. Toimielimillä ja tutkintotoimikunnilla on vastuu kokeen järjestämisestä ja valvonnasta. Kokeiden käytännön järjestelyissä voidaan kuitenkin hyödyntää koulutuksen järjestäjän tiloja ja osaamista. Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksytty koulutuksen järjestäjä laatii tai hankkii kokeen toimielimen tai tutkintotoimikunnan lukuun.

Kokeen suorittaminen

Perustason ammattipätevyys voidaan saavuttaa ja koulutukseen sisältyvä koe suorittaa ammatillisen kuljettajakoulutuksen yhteydessä. Koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Koe on mahdollista suorittaa joko yhtenä kokonaisuutena tai vaiheittain ammatillisen kuljettajakoulutuksen yhteydessä. Koe on kirjallinen, mutta se saadaan järjestää myös suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkintotilaisuuden yhteydessä. Suullinen koe saadaan järjestää myös silloin, kun se esim. opiskelijan lukihäiriön vuoksi katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys direktiivin määrittelemien oppiaineiden jokaista tavoitetta kohden.

Todistus perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta

Toimielin tai tutkintotoimikunta varmentaa merkinnällään tutkintotodistukseen, tutkinnon osan suorittamista koskevaan todistukseen, näyttötodistukseen tai erotodistukseen sen, että säädetyn opetuksen saanut ja kokeessa hyväksytty henkilö on suorittanut perustason ammattipätevyyskoulutuksen.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa koulutuksessa merkintä ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta voidaan sisällyttää tutkintotodistukseen sisältyvään näyttötodistukseen. Merkintä voidaan sisällyttää myös erotodistukseen sisältyvään todistukseen suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä. Todistuksen antaa toimielin.

Jos perustason ammattipätevyyskoulutus suoritetaan näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen yhteydessä, merkintä ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta sisällytetään tutkintotodistukseen tai ammattipätevyyden edellyttämän tutkinnon osan suorittamisesta annettavaan todistukseen. Tässä mainitut todistukset antaa tutkintotoimikunta.

Koulutuskeskusten valvonta

Opetushallitus valvoo perustason ammattipätevyyskoulutusluvan saaneita koulutuskeskuksia opetusministeriön kanssa tehdyn tulossopimuksen mukaisesti. Valvova viranomainen voi lähettää valtuuttamiaan henkilöitä seuraamaan koulutusta. Tavoitteena on valvoa hyväksyttyjen koulutuskeskusten opintokokonaisuuksia ja kokeiden asianmukaisia toteuttamistapoja ja kulkua. Opetushallitus ilmoittaa valvonnan yhteydessä havaitsemansa puutteet opetusministeriölle.

Opetushallitus asettaa tutkintotoimikunnat. Tutkintotoimikunnat vastaavat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisesti näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta. Ne sopivat tutkintojen järjestämisestä (arvioivat järjestämisedellytykset ja määrittävät kriteerit arvioijille), vahvistavat tutkintosuoritukset ja antavat tutkintotodistukset tai tutkinnon osaa koskevat todistukset. Lisäksi tutkintotoimikunnat päättävät näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnin oikaisemisesta. Tutkintotoimikunnat antavat todistuksen perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen yhteydessä.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti järjestettävässä ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjä asettaa toimielimen ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti toimielin hyväksyy suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa ja päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista. Toimielin antaa todistuksen perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta tutkintotodistukseen sisältyvässä näyttötodistuksessa, erotodistukseen sisältyvässä todistuksessa suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä taikka erillisellä todistuksella. Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa tutkintotodistukseen sisältyvän näyttötodistuksen ja muut mainitut todistukset.

Ammattipätevyyden osoittamista koskevat merkinnät ja toimenpiteet

Osoitukseksi ammattipätevyydestä kuljettajalle annetaan hakemuksesta ammattipätevyyskortti tai hänen hakemuksestaan ajokorttiin tehdään merkintä ammattipätevyydestä. Ammattipätevyyskorttia haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista tai sen nimeämältä palveluntuottajalta. Ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän tekeminen ajokorttiin edellyttää uuden ajokortin hakemista. Hakemus tehdään asuinpaikkakunnan poliisille. Tarkemmat ohjeet ammattipätevyyskortin ja ajokorttimerkinnän hakumenettelystä löytyvät kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetusta asetuksesta.

Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa oleva henkilö voi toimia kuljettajana Suomessa (Ahvenenmaata lukuun ottamatta) koulutuksen aikana tai koulutusjaksojen välisinä loma-aikoina, jos perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksytty koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt kuljettajana toimimisen ja antanut sen vakuudeksi opiskelijalle hyväksymisasiakirjan.

Opetushallitus antaa erillisellä kirjeellä tarkempia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia perustason ammattipätevyyskoulutukseen liittyvistä hyväksymisasiakirjoista, ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta annettavasta todistuksesta, tutkintotodistukseen, erotodistukseen tai näyttötutkinnon osan suorittamisesta annettavaan todistukseen tulevista merkinnöistä sekä opiskelijan arvioinnista.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ohjeistaa tarkemmin ajoneuvoliikennerekisteriin tehtävät ilmoitukset ja merkinnät. Koulutuskeskuksen on mm. ilmoitettava rekisteriin henkilöt, jotka ovat aloittaneet perustason ammattipätevyyskoulutuksen.

Jatkokoulutuksen järjestäminen

Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksytty koulutuksen järjestäjä saa järjestää myös jatkokoulutusta sen jälkeen, kun Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on koulutuksen järjestäjän hakemuksesta hyväksynyt jatkokoulutuksessa noudatettavan koulutusohjelman. Jatkokoulutusta ei voi käynnistää ennen kuin koulutusohjelma on hyväksytty. Jos jatkokoulutuksia järjestetään useita, niissä voidaan noudattaa Trafin aiemmin hyväksymää jatkokoulutuksen koulutusohjelmaa. Jos koulutuksen järjestäjän antaman jatkokoulutuksen koulutusohjelma muuttuu, koulutuksen järjestäjän on haettava muuttuneelle koulutusohjelmalle Trafin hyväksyntä ennen koulutuksen käynnistämistä.

Jatkokoulutus koostuu keskeisistä direktiivin mukaisista oppiaineista. Koulutukseen on kuitenkin aina sisällytettävä ennakoivan ajamisen opetusta. Koulutuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa.

Jatkokoulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta säädetään tarkemmin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa asetuksessa.

Kun jatkokoulutus on koulutusohjelman mukaisesti annettu, koulutuskeskus antaa siitä todistuksen. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava todistus kustakin jaksosta jakson suorittamisen jälkeen.

Tehtävät ilmoitukset

Ilmoitus perustason koulutuksen aloittamisesta

Koulutuskeskuksen on toimitettava ammattipätevyyslain 23 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille tai sen osoittamalle palvelun tuottajalle tiedon ajoneuvoliikennerekisteriin merkitsemistä varten.
Koulutuskeskuksen on ilmoitettava:

  1. jatkokoulutuksen järjestämisen ajankohdasta ja koulutuspaikasta sekä käytettävästä ohjelmasta
  2. jatkokoulutuksen tai sen jakson suorittamisesta annetusta todistuksesta sekä annetun opetuksen määrästä ja siihen sisältyneestä ennakoivan ajamisen opetuksesta
  3. henkilön ilmoittautumisesta perustason ammattipätevyyskoulutukseen
  4. perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta ja koulutuksessa annetun opetuksen määrästä
  5. 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun opetustodistuksen antamisesta, jos kysymyksessä on Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä perustason ammattipätevyyskoulutusta antava koulutuskeskus.
    Poliisin on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle ammattipätevyyden merkitsemisestä ajokorttiin.

Ilmoitus jatkokoulutuksesta ja jatkokoulutuksen suorittaneista

Jatkokoulutusta koskevat lomakkeet Liikenteen turvallisuusviraston Trafin verkkosivuilla