Lainsäädäntö kuljettajien ammattipätevyydestä

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007 annettu laki (273/2007), jäljempänä ammattipätevyyslaki ja sen nojalla 31.5.2007 annettu valtioneuvoston asetus (640/2007) tulivat voimaan 1.8.2007 alkaen. Näillä säädöksillä toimeenpannaan kansallisella tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta edellyttämät toimenpiteet. Ammattipätevyysdirektiivi ja edellä mainitut säädökset edellyttävät mm. että kansallinen toimivaltainen viranomainen hyväksyy perustason ammattipätevyyskoulutusta antavat koulutuskeskukset.

Uusilla linja-auton kuljettajilla (henkilöliikenteen kuljettajilla) on oltava suoritettuna direktiivin edellyttämä perustason ammattipätevyyskoulutus 10.9.2008 alkaen ja kuorma-auton kuljettajilla (tavaraliikenteen kuljettajilla) 10.9.2009 alkaen. Perustason ammattipätevyyskoulutuksella saavutettu ammattipätevyys säilyy viisi vuotta, minkä jälkeen ammattipätevyyden säilyttäminen edellyttää aina viiden vuoden välein jatkokoulutuksen suorittamista. Jatkokoulutuksen suorittamista edellytetään myös niiltä kuljettajilta, joiden ajo-oikeus on alkanut ennen edellä mainittua ajankohtaa ja joilta ei vaadita perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista.

Ammattipätevyyslaissa säädetään tarkemmin perustason ammattipätevyyskoulutuksesta, sen saavuttamisesta ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, jatkokoulutuksesta, koulutuskeskuksista ja niiden hyväksymisestä ja valvonnasta, opetushenkilöstöstä, opetusvälineistä, koejärjestelyistä sekä ammattipätevyyden osoittamisesta.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja jatkokoulutuksen sisällöstä, opetuksen määrästä ja toteutuksesta sekä kokeen suorittamisesta on säädetty tarkemmin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetulla valtioneuvoston asetuksella (640/2007). Lisäksi asetuksessa on tarkemmat säännökset opettajaa ja opetuksesta vastaavaa johtajaa sekä kokeen arvioijaa koskevista vaatimuksista, opetusvälineistä ja menetelmistä, oppitunnin kestoa koskevista vaatimuksista sekä koulutuskeskukseksi hyväksymistä koskevasta hakemuksesta ja jatkokoulutuksen koulutusohjelman hyväksymisestä.

Asetuksessa säädetään myös ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa olevan toimimisesta kuljettajana, rekisteriin tehtävistä ilmoituksista ja merkinnöistä sekä ammattipätevyyskortista.

Opetushallitukselle määritelty toiminnan ohjaus ja valvonta

Opetushallituksen ohjauksen tarkoituksena on tukea koulutuksen järjestäjiä täyttämään edellä mainitun lainsäädännön velvoitteet. Opetushallitus järjestää tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä julkaisee tiedotteita internet sivullaan. Valvonnan tarkoituksena on todeta toiminnan lainsäädännön mukaisuus ja tarvittaessa tehdä toimenpiteitä poikkeamia havaittaessa. Valvontakäyntejä hyväksyttyihin koulutuskeskuksiin tullaan tekemään etukäteissuunnitelman mukaan sekä pistokoeluonteisesti.

Ammattipätevyysdirektiivi ja edellä mainitut säädökset edellyttävät mm. että kansallinen toimivaltainen viranomainen hyväksyy perustason ammattipätevyyskoulutusta sekä jatkokoulutusta antavat koulutuskeskukset. Toimivaltaisia viranomaisia on kaksi, opetusministeriö ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, joiden toimivallat on lainsäädännössä jaettu siten, että opetusministeriö (ja sen valtuuttamana Opetushallitus) hallinnoi koulutuksenjärjestämisluvan alaisia koulutuksen järjestäjiä ja Trafi muita ko. koulutusta antavia tahoja.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja jatkokoulutuksen sisällöstä, opetuksen määrästä ja toteutuksesta sekä kokeen suorittamisesta on säädetty tarkemmin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetulla valtioneuvoston asetuksella (640/2007). Lisäksi asetuksessa on tarkemmat säännökset opettajaa ja opetuksesta vastaavaa johtajaa sekä kokeen arvioijaa koskevista vaatimuksista, opetusvälineistä ja menetelmistä, oppitunnin kestoa koskevista vaatimuksista sekä koulutuskeskukseksi hyväksymistä koskevasta hakemuksesta ja jatkokoulutuksen koulutusohjelman hyväksymisestä.