Esiopetuksen järjestäminen

Lomakkeet kasvun ja oppimisen tukeen
(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Mallilomakkeet esiopetuksen pedagogista arviota ja pedagogista selvitystä varten

Opetushallitus on valmistellut mallilomakkeet esiopetuksen pedagogista arviota ja pedagogista selvitystä varten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.
Lomakkeet sisältävät kaikki ne asiat, jotka opetussuunnitelman perusteet normina edellyttävät. Näiden norminmukaisten kohtien lisäksi lomakkeisiin on lisätty muutamia lisätietoja sisältäviä kohtia. Mallilomakkeet on suunniteltu siten, että kirjoitustila laajenee tarvittaessa.

Esiopetuksen järjestäjät voivat käyttää myös omia, itse suunnittelemiaan lomakkeita. Niiden tulee sisältää kaikki esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määräämät, pedagogista arviota ja pedagogista selvitystä koskevat asiat. Esiopetuksen järjestäjä voi tällöin käyttää Opetushallituksen laatimia mallilomakkeita oman suunnittelunsa pohjana.

Mallilomakkeet

Pedagoginen arvio (dotx)
Pedagoginen selvitys (dotx)

Perusopetuslain mukaan ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta. Pedagogisen selvityksen kohtaan 4. ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN ARVIO ERITYISEN TUEN TARPEESTA voidaan liittää selvityksen perusteella laadittu esitys erityisen tuen päätöksen sisällöstä. Opetushallitus on laatinut mallin päätöksen sisällöstä.

Pedagogiseen selvitykseen perustuva esitys erityisen tuen päätöksen sisällöstä (dotx)

Mallilomakkeet esiopetuksen oppimissuunnitelmaa ja HOJKSia varten
(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Opetushallitus on valmistellut mallilomakkeet esiopetuksen oppimissuunnitelmaa ja henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS) varten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

Lomakkeet sisältävät kaikki ne asiat, jotka opetussuunnitelman perusteet normina edellyttävät. Näiden norminmukaisten kohtien lisäksi lomakkeisiin on lisätty muutamia lisätietoja sisältäviä kohtia. Mallilomakkeet on suunniteltu siten, että kirjoitustila laajenee tarvittaessa.

Esiopetuksen järjestäjät voivat käyttää myös omia, itse suunnittelemiaan lomakkeita. Niiden tulee sisältää kaikki esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määräämät, yksilöllisiä suunnitelmia koskevat asiat. Esiopetuksen järjestäjä voi tällöin käyttää Opetushallituksen laatimia mallilomakkeita oman suunnittelunsa pohjana.

Lomakkeet

Oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten (dotx)
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (dotx)