Lukiokoulutusta koskevat suunnitelmat ja ohjelmat

Suunnitelmat, jotka on velvoitettu tai suositeltu laadittavaksi.

Suunnitelmaa edellyttänyt taho, säädös tai asiakirja:
VN = Valtioneuvosto; Opm = Opetusministeriö,
Oph = Opetushallitus; Ops = Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003

Kestävän kehityksen toimintaohjelma

VN / Opm / Oph / Ops
Velvoittava

Koulutusta koskevissa kestävän kehityksen strategioissa velvoitetaan kaikkia kouluja ja oppilaitoksia laatimaan oman kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 (Suomen kestävän kehityksen toimikunta) tai 2014 (OPM) mennessä. Tavoitteena on, että 15 % on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen toiminnastaan vuoteen 2014 mennessä.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa mainitaan mahdollisena kestävään elämäntapaan kannustamisen keinona lukion oma ympäristöohjelma tai kestävän kehityksen ohjelma.

Lähteet:
*Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa. Baltic 21E -ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä (2005 - 2014) varten. OPM:n strategia www.minedu.fi/julkaisut , sarjassa opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, 2006:6 (s.60)
*Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006 - 2014. Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. Valtioneuvosto 2006.(s. 27) www.oph.fi/julkaisut
* Kohti kestäviä valintoja - Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. Kansallisen kestävän kehityksen strategia. Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Valtioneuvosto 2006.(s.123) VM:n julkaisu www.vnk.fi/julkaisut > julkaisusarjoja, 2006
* Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003. Opetushallitus 2003. (s. 27).

Tietostrategia

Opm / Oph / Ops
Velvoittava

Tietostrategia on osa lukion paikallista opetussuunnitelmaa.
Lähteet:
* www.minedu.fi/julkaisut (Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006-2015)
* Opetushallituksen suosituskirje 20.4.2001, www.edu.fi (Tietostrategia). Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, Opetussuunnitelman sisältö, s. 9.

Koulujen turvallisuusasiakirjat ja menettelytapaohjeet

VN / Oph / Ops
Velvoittavia

(VN) Pelastussuunnitelma (Pelastuslaki 468/2003 9§ )
Koulujen ja oppilaitosten pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön. Pelastussuunnitelmien olemassaoloa valvoo paikallinen pelastusviranomainen. Pelastustoimesta annetun asetuksen (787/2003) 9 §:ssä on annettu tarkempi lista kohteista, joihin pelastussuunnitelma on laadittava ja 10 §:ssä on lueteltu suunnitelman sisältövaatimukset. Pelastussuunnitelmasta on selvittävä ennakoitavat vaaratilanteet, rakennuksen yleinen paloturvallisuus ja turvallinen käyttö, toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla.
(VN) Hälytys- turvallisuus- ja pelastusvälineet ja ohjeet (Työturvallisuuslaki (738/2002 soveltamisala 4 §)

(VN) Kunnan tuki koulunkäyntiin, henkilöstön ilmoitusvelvollisuus (Lastensuojelulaki 417/2007, Kansanterveyslaki 66/1972 )

(Ops) Suunnitelma opiskelijahuollon toteutuksesta (Lukiolaki 478/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, )

Opiskelijahuoltoa sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osa laaditaan yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.
Opetussuunnitelmassa tulee määritellä mm. eri hallintokuntien yhteistyö ja paikalliset tukiverkostot opiskelijan tarvitsemien palvelujen turvaamiseksi ja opiskelijan ohjaamiseksi tarvittaviin palveluihin ja oppilaitoksen suunnitelma, jossa määritellään toiminta opiskeluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä menettelytavat ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa kuten kiusaaminen, väkivalta, mielenterveyskysymykset, tupakointi ja päihteiden käyttö, erilaiset onnettomuudet ja kuolemantapaukset. Lisätietoja: Oppilas- ja opiskelijahuollon tausta-asiakirjoja (EDU.fi)

(Ops) Kriisisuunnitelma (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003)
Kriisisuunnitelmalla tarkoitetaan yleensä varautumista koko yhteisöä tai sen jäseniä koskettaviin äkillisiin tilanteisiin. Oppilaitoksilla on oltava suunnitelma, jossa määritellään toiminta opiskeluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä menettelytavat ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa kuten kiusaaminen, väkivalta, mielenterveyskysymykset, tupakointi ja päihteiden käyttö, erilaiset onnettomuudet ja kuolemantapaukset.
Lisätietoja: Koulun kriisisuunnitelman laatiminen (EDU.fi)

Kansainvälistymissuunnitelma

Opm / Oph /Lukion opetussuunnitelman perusteet

(Alueen, kunnan ja) lukion kansainvälistymissuunnitelma

Kansainvälistymisen valtionavun hakuohjeissa painotetaan määrärahan kehittämisluonnetta ja näin ollen sekä kytköksiä KESUn painoalueisiin että kunnan, seutukunnan, koulun kansainvälistymissuunnitelman merkitystä hankkeen suunnittelussa. Avustuksen hakijana on koulutuksen järjestäjä. Tarkoituksena on tehdä kansainvälistymistoiminnasta entistä selkeämmin osa koulun perustehtävää ja hyödyntää sitä opetuksen ja oppimisen kehittämisessä.

Lisätietoja:
* Kv-valtionavun hakuohjeet ja liitelomake: www.oph.fi (Kansainvälistyminen)
* Osaanko? Uskallanko? - Totta kai! Opas koulujen kansainvälistämiseen. Opetushallitus ja Cimo 2008. (s. 34 ja 46) Strategialähtöinen kansainvälisyys korostuu vuodenvaihteessa julkaistavassa em. oppaan ”jatko-osassa”, joka suunnataan koulun ja opetusvirastojen johdolle sekä kuntapäättäjille ”Kansainvälisyys koulun arkeen – juhlapuheita vai tekoja?”

Globaalikasvatuksen (kansainvälisyyskasvatuksen) suunnitelma
Käytettävissä OKM:n ehdotus kts. Kansainvälisyyskasvatus 2010. Ehdotus kansalliseksi kansainvälisyyskasvatuksen toimenpideohjelmaksi (OKM)

Koskee kuntia, joissa on maahanmuuttajaopiskelijoita. Maahanmuuttajaopetuksen kehittämiseksi kunta laatii monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelman. Kunta voi hake valtion erityisavustusta, jolla tuetaan kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa kuvatun opetuksen arvopohjan toteutumista, kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämistä ja niiden vakiinnuttamista.
http://www.edu.fi/maahanmuuttajat/lainsäädäntö ja linjaukset