Suunnittelu ja mitoitus

Oppilaitoksen on määriteltävä omasta opetussuunnitelmastaan ja tavoitteistaan lähtevä toiminta-ajatuksensa, jonka perusteella selvitetään, millaiset tilat, kalusteet ja varusteet oppilaitos toiminnassaan tarvitsee.

Oppilaitosrakennuksen, uuden tai vanhan, suunnittelussa tulee olla mukana aina oppilaitoksen edustaja, joka välittää opettajien ja muun henkilökunnan ja mahdollisesti myös opiskelijoiden ja oppilaiden näkemykset oppilaitoksen toiminnallisista tarpeista. Kun käyttäjäkunta on sitoutunut oppilaitoksen tavoitteisiin ja on ollut päättämässä työskentelytavoista, voidaan rakentaa ja saneerata uudenlaisia, uusia näkemyksiä ja vaatimuksia täyttäviä rakennuksia, jotka tukevat oppilaitoksen toimintaa.

Tilantarpeen mitoituksen tulee perustua oppilaitoksen toimintaan ja sen laajuuteen. Opetustilojen määrä mitoitetaan viikkotuntien määrän perusteella ja tilojen koko opiskeltavan aiheen ja työskentelyryhmien koon perusteella. Yhden opetustilan käyttökapasiteetiksi lasketaan 27–32 viikkotuntia oppilaitosmuodosta ja -asteesta riippuen. Erikokoisten oppilaitosten tilojen määrän arvioimiseksi on laadittu tilantarpeen tunnuslukuja. Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut on uudistettu vuonna 2012. Ne sisältävät kaikki koulun tarvitsemat tilat, myös liikenne- ja tekniset tilat. Lukion tilantarpeen tunnusluvut on laadittu vuonna 1995 silloin voimassa olleiden normien perusteella. Niihin ei sisälly liikenne- ja teknisiä tiloja.

Opetushallitus on julkaissut oppilaitosrakentamisen ja -suunnittelun tueksi oppaita.

Seuraavia maksullisia oppaita voi tilata sähköisesti verkkokaupasta

  • Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, osat 1 ja 2, 2011
  • Terveellinen ja turvallinen koulurakennus, 2005

Seuraavat oppaat ovat ladattavissa Opetushallituksen sivuilta maksutta